ITA 2564

ปีงบประมาณ 2564

ITA 2564

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง EB
2022-09-02 19:02:28 2 ก.ย. 2565 MOIT11 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB11
2022-09-02 18:53:08 2 ก.ย. 2565 MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส 4) EB4
2022-09-02 18:51:34 2 ก.ย. 2565 MOIT4 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส(ไตรมาส 4) EB4
2022-09-02 18:49:37 2 ก.ย. 2565 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส 4) EB4
2022-08-31 19:01:14 31 ส.ค. 2565 MOIT11 3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ EB11
2022-08-31 19:00:15 31 ส.ค. 2565 MOIT11 3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน EB11
2022-08-31 18:58:39 31 ส.ค. 2565 MOIT11 2. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB11
2022-08-31 18:55:44 31 ส.ค. 2565 MOIT11 1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565) EB11
2022-08-30 18:48:30 30 ส.ค. 2565 MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB4
2022-08-30 18:47:20 30 ส.ค. 2565 MOIT4 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส EB4
2022-08-30 18:45:02 30 ส.ค. 2565 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB4
2021-09-02 21:21:44 2 ก.ย. 2564 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ EB12
2021-09-02 21:13:21 2 ก.ย. 2564 5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน EB12
2021-09-02 19:46:06 2 ก.ย. 2564 5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 EB24
2021-09-02 19:22:05 2 ก.ย. 2564 3.2 รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564) EB10
2021-09-02 18:59:33 2 ก.ย. 2564 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB18
2021-09-02 14:15:32 2 ก.ย. 2564 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้ EB5
2021-09-02 14:03:04 2 ก.ย. 2564 ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 EB4
2021-09-02 14:01:13 2 ก.ย. 2564 ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 EB4
2021-08-05 14:14:41 5 ส.ค. 2564 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้ EB5
2021-07-05 14:05:04 5 ก.ค. 2564 EB 5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564 EB5
2021-06-09 21:27:28 9 มิ.ย. 2564 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) EB2
2021-06-09 21:21:35 9 มิ.ย. 2564 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) EB2
2021-06-04 17:19:43 4 มิ.ย. 2564 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 ชุดที่ 2 EB4
2021-06-04 17:15:33 4 มิ.ย. 2564 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษาคม 2564 EB5
2021-05-25 15:04:20 25 พ.ค. 2564 ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) EB8
2021-05-03 17:17:50 3 พ.ค. 2564 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 ชุดที่ 1 EB4
2021-05-03 17:14:06 3 พ.ค. 2564 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564 EB5
2021-04-27 22:12:35 27 เม.ย. 2564 . สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน EB19
2021-04-27 22:07:38 27 เม.ย. 2564 3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน EB19
2021-04-27 21:41:47 27 เม.ย. 2564 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ EB9
2021-04-08 21:25:28 8 เม.ย. 2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน EB2
2021-04-08 21:24:21 8 เม.ย. 2564 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน EB2
2021-04-08 20:15:40 8 เม.ย. 2564 4. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม EB10
2021-04-08 20:14:11 8 เม.ย. 2564 3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) EB10
2021-04-02 17:11:45 2 เม.ย. 2564 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564 EB5
2021-03-15 23:42:21 15 มี.ค. 2564 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ EB21
2021-03-15 23:40:34 15 มี.ค. 2564 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ EB9
2021-03-15 23:38:09 15 มี.ค. 2564 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB20
2021-03-15 23:36:07 15 มี.ค. 2564 4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB19
2021-03-15 23:35:36 15 มี.ค. 2564 3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน EB19
2021-03-15 23:34:48 15 มี.ค. 2564 2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน EB19
2021-03-15 23:33:59 15 มี.ค. 2564 1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน EB19
2021-03-15 23:29:25 15 มี.ค. 2564 5. ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม EB22
2021-03-15 23:28:48 15 มี.ค. 2564 4. รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” EB22
2021-03-15 23:27:48 15 มี.ค. 2564 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” EB22
2021-03-15 23:27:16 15 มี.ค. 2564 1.2 โครงการ EB22
2021-03-15 23:26:20 15 มี.ค. 2564 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ EB22
2021-03-15 22:45:23 15 มี.ค. 2564 5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB7
2021-03-15 22:44:51 15 มี.ค. 2564 4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB7
2021-03-15 22:44:22 15 มี.ค. 2564 3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4) EB7
2021-03-15 22:43:50 15 มี.ค. 2564 2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.) EB7
2021-03-15 22:43:09 15 มี.ค. 2564 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB7
2021-03-15 22:41:11 15 มี.ค. 2564 5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB7
2021-03-15 22:40:32 15 มี.ค. 2564 4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB7
2021-03-15 22:39:53 15 มี.ค. 2564 3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4) EB7
2021-03-15 22:39:07 15 มี.ค. 2564 2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.) EB7
2021-03-15 22:38:17 15 มี.ค. 2564 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB7
2021-03-15 22:17:30 15 มี.ค. 2564 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB18
2021-03-15 22:16:26 15 มี.ค. 2564 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564) EB18
2021-03-15 22:15:35 15 มี.ค. 2564 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564) EB18
2021-03-15 22:14:16 15 มี.ค. 2564 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB18
2021-03-15 22:12:45 15 มี.ค. 2564 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB19
2021-03-15 22:10:07 15 มี.ค. 2564 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564) EB18
2021-03-15 21:59:25 15 มี.ค. 2564 3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB17
2021-03-15 21:58:47 15 มี.ค. 2564 2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB17
2021-03-15 21:58:15 15 มี.ค. 2564 1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB17
2021-03-15 21:28:59 15 มี.ค. 2564 4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ EB12
2021-03-15 21:21:23 15 มี.ค. 2564 7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น(ถ้ามี) EB12
2021-03-15 21:19:05 15 มี.ค. 2564 6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB12
2021-03-15 21:18:22 15 มี.ค. 2564 5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน EB12
2021-03-15 21:17:34 15 มี.ค. 2564 3. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ EB12
2021-03-15 21:16:26 15 มี.ค. 2564 2. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ EB12
2021-03-15 21:14:03 15 มี.ค. 2564 1. หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB12
2021-03-15 19:42:37 15 มี.ค. 2564 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB11
2021-03-15 19:42:37 15 มี.ค. 2564 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB11
2021-03-15 19:30:14 15 มี.ค. 2564 3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564 EB11
2021-03-15 19:28:55 15 มี.ค. 2564 2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564 EB11
2021-03-15 19:22:55 15 มี.ค. 2564 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB11
2021-03-15 17:55:49 15 มี.ค. 2564 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 EB10
2021-03-15 17:39:59 15 มี.ค. 2564 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB4
2021-03-10 17:05:05 10 มี.ค. 2564 2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG EB23
2021-03-10 16:04:24 10 มี.ค. 2564 5.รายงานการกำกับติดตามมาตการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานตามแบบรายงานที่กำหนด EB24
2021-03-10 16:02:39 10 มี.ค. 2564 4.บันทึกข้อความแจ้งเตือนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละะเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน EB24
2021-03-10 16:01:55 10 มี.ค. 2564 3.คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน EB24
2021-03-10 16:01:01 10 มี.ค. 2564 2.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการลวงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน EB24
2021-03-10 15:57:43 10 มี.ค. 2564 1.บันทึกข้อมูลลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเลิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 EB24
2021-03-10 14:59:45 10 มี.ค. 2564 2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB10
2021-03-10 14:50:41 10 มี.ค. 2564 1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ EB10
2021-03-10 11:14:05 10 มี.ค. 2564 1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB6
2021-03-03 22:32:40 3 มี.ค. 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (วงเงินเล็กน้อย - สูงสุด) EB4
2021-03-03 22:27:32 3 มี.ค. 2564 2.5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 EB5
2021-03-02 22:42:19 2 มี.ค. 2564 5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB7
2021-02-24 11:15:07 24 ก.พ. 2564 2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB6
2021-02-23 19:11:37 23 ก.พ. 2564 4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน EB16
2021-02-23 10:03:21 23 ก.พ. 2564 4.หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ EB15
2021-02-23 10:02:28 23 ก.พ. 2564 3.มีฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของหน่วยงานรัฐ EB15
2021-02-23 10:01:46 23 ก.พ. 2564 2.มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้ยืมบุุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วย EB15
2021-02-23 10:00:52 23 ก.พ. 2564 1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB15
2021-02-23 09:34:06 23 ก.พ. 2564 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง EB14
2021-02-23 09:30:31 23 ก.พ. 2564 มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงาน EB14
2021-02-23 09:29:31 23 ก.พ. 2564 แนวทางและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน EB14
2021-02-23 09:28:09 23 ก.พ. 2564 บันทึกข้อความลงนามสั่งการอย่างเป็นทางการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB14
2021-02-04 22:31:26 4 ก.พ. 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 (วงเงินเล็กน้อย - สูงสุด) EB4
2021-02-04 22:26:08 4 ก.พ. 2564 2.4 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564 EB5
2021-01-21 12:08:26 21 ม.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) EB5
2021-01-14 20:26:20 14 ม.ค. 2564 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนดกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน EB13
2021-01-14 20:24:02 14 ม.ค. 2564 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB13
2021-01-14 17:35:29 14 ม.ค. 2564 1.หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG ” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG ... ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB23
2021-01-14 16:06:51 14 ม.ค. 2564 4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ที่มีความต่อเนื่อง EB23
2021-01-14 16:04:46 14 ม.ค. 2564 3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG EB23
2021-01-05 22:39:19 5 ม.ค. 2564 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564 EB4
2021-01-05 22:29:18 5 ม.ค. 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (วงเงินเล็กน้อย - สูงสุด) EB4
2021-01-05 22:09:07 5 ม.ค. 2564 2.3 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563 EB5
2020-12-28 20:25:00 28 ธ.ค. 2563 2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน EB13
2020-12-09 21:25:47 9 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ EB4
2020-12-09 16:27:48 9 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB1
2020-12-09 16:06:02 9 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB1
2020-12-09 15:56:46 9 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB1
2020-12-09 15:30:39 9 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณุผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB1
2020-12-09 11:12:41 9 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ EB4
2020-12-09 10:15:41 9 ธ.ค. 2563 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB5
2020-12-08 22:31:03 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 21:49:27 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 20:59:02 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 20:50:41 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 20:38:59 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 20:32:44 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 20:21:20 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 19:30:36 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 19:17:14 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 19:08:17 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 19:06:45 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
2020-12-08 18:20:51 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 18:13:18 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 17:54:53 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 17:43:50 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 17:26:46 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 17:17:04 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 16:46:18 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 16:05:18 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 15:19:26 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 14:59:30 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 13:54:46 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 13:25:30 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 13:23:11 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 12:54:30 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 11:55:50 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 11:51:18 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 11:48:56 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป้นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 10:21:29 8 ธ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (เดือนพฤศจิกายน 2563) EB5
2020-11-30 20:27:23 30 พ.ย. 2563 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ EB3
2020-11-30 20:03:03 30 พ.ย. 2563 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ EB3
2020-11-30 19:09:27 30 พ.ย. 2563 3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) EB16
2020-11-30 19:08:28 30 พ.ย. 2563 2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน EB16
2020-11-30 19:07:29 30 พ.ย. 2563 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB16
2020-11-05 20:56:28 5 พ.ย. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-11-05 19:38:03 5 พ.ย. 2563 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ EB4
2020-11-05 19:30:30 5 พ.ย. 2563 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ EB4
2020-11-05 10:19:02 5 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563) EB5
2020-11-02 13:51:18 2 พ.ย. 2563 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ EB8
2020-10-26 20:43:31 26 ต.ค. 2563 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ EB4
2020-10-26 20:38:52 26 ต.ค. 2563 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ EB4
2020-10-21 17:18:33 21 ต.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-10-21 16:23:04 21 ต.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-10-21 16:10:25 21 ต.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-10-21 16:08:01 21 ต.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-10-01 22:40:54 1 ต.ค. 2563 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ EB4
2020-10-01 10:42:52 1 ต.ค. 2563 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ EB4
2020-10-01 08:30:32 1 ต.ค. 2563 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ EB4

ปีงบประมาณ 2564 (คู่มือการประเมิน MOPH ITA 2567)

 • (อ่าน )
 • (อ่าน )

 • (อ่าน )
 • (อ่าน )
 • (อ่าน )

 • (อ่าน )
 • (อ่าน )
 • (อ่าน )

 • (อ่าน )
 • (อ่าน )
 • (อ่าน )

 • (อ่าน )
 • (อ่าน )

 • (อ่าน )

 • (อ่าน )
 • (อ่าน )
 • (อ่าน )
 • (อ่าน )
 • (อ่าน )

 • (อ่าน )

 • (อ่าน )
 • (อ่าน )

ITA 2564

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง ITA
2022-09-02 19:02:28 2 ก.ย. 2565 MOIT11 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB11
2022-09-02 18:53:08 2 ก.ย. 2565 MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส 4) EB4
2022-09-02 18:51:34 2 ก.ย. 2565 MOIT4 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส(ไตรมาส 4) EB4
2022-09-02 18:49:37 2 ก.ย. 2565 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส 4) EB4
2022-08-31 19:01:14 31 ส.ค. 2565 MOIT11 3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ EB11
2022-08-31 19:00:15 31 ส.ค. 2565 MOIT11 3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน EB11
2022-08-31 18:58:39 31 ส.ค. 2565 MOIT11 2. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB11
2022-08-31 18:55:44 31 ส.ค. 2565 MOIT11 1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565) EB11
2022-08-30 18:48:30 30 ส.ค. 2565 MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB4
2022-08-30 18:47:20 30 ส.ค. 2565 MOIT4 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส EB4
2022-08-30 18:45:02 30 ส.ค. 2565 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB4
2021-09-02 21:21:44 2 ก.ย. 2564 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ EB12
2021-09-02 21:13:21 2 ก.ย. 2564 5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน EB12
2021-09-02 19:46:06 2 ก.ย. 2564 5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 EB24
2021-09-02 19:22:05 2 ก.ย. 2564 3.2 รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564) EB10
2021-09-02 18:59:33 2 ก.ย. 2564 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB18
2021-09-02 14:15:32 2 ก.ย. 2564 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้ EB5
2021-09-02 14:03:04 2 ก.ย. 2564 ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 EB4
2021-09-02 14:01:13 2 ก.ย. 2564 ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 EB4
2021-08-05 14:14:41 5 ส.ค. 2564 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้ EB5
2021-07-05 14:05:04 5 ก.ค. 2564 EB 5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564 EB5
2021-06-09 21:27:28 9 มิ.ย. 2564 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) EB2
2021-06-09 21:21:35 9 มิ.ย. 2564 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) EB2
2021-06-04 17:19:43 4 มิ.ย. 2564 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 ชุดที่ 2 EB4
2021-06-04 17:15:33 4 มิ.ย. 2564 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษาคม 2564 EB5
2021-05-25 15:04:20 25 พ.ค. 2564 ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) EB8
2021-05-03 17:17:50 3 พ.ค. 2564 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 ชุดที่ 1 EB4
2021-05-03 17:14:06 3 พ.ค. 2564 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564 EB5
2021-04-27 22:12:35 27 เม.ย. 2564 . สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน EB19
2021-04-27 22:07:38 27 เม.ย. 2564 3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน EB19
2021-04-27 21:41:47 27 เม.ย. 2564 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ EB9
2021-04-08 21:25:28 8 เม.ย. 2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน EB2
2021-04-08 21:24:21 8 เม.ย. 2564 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน EB2
2021-04-08 20:15:40 8 เม.ย. 2564 4. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม EB10
2021-04-08 20:14:11 8 เม.ย. 2564 3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) EB10
2021-04-02 17:11:45 2 เม.ย. 2564 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564 EB5
2021-03-15 23:42:21 15 มี.ค. 2564 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ EB21
2021-03-15 23:40:34 15 มี.ค. 2564 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ EB9
2021-03-15 23:38:09 15 มี.ค. 2564 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB20
2021-03-15 23:36:07 15 มี.ค. 2564 4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB19
2021-03-15 23:35:36 15 มี.ค. 2564 3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน EB19
2021-03-15 23:34:48 15 มี.ค. 2564 2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน EB19
2021-03-15 23:33:59 15 มี.ค. 2564 1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน EB19
2021-03-15 23:29:25 15 มี.ค. 2564 5. ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม EB22
2021-03-15 23:28:48 15 มี.ค. 2564 4. รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” EB22
2021-03-15 23:27:48 15 มี.ค. 2564 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” EB22
2021-03-15 23:27:16 15 มี.ค. 2564 1.2 โครงการ EB22
2021-03-15 23:26:20 15 มี.ค. 2564 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ EB22
2021-03-15 22:45:23 15 มี.ค. 2564 5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB7
2021-03-15 22:44:51 15 มี.ค. 2564 4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB7
2021-03-15 22:44:22 15 มี.ค. 2564 3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4) EB7
2021-03-15 22:43:50 15 มี.ค. 2564 2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.) EB7
2021-03-15 22:43:09 15 มี.ค. 2564 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB7
2021-03-15 22:41:11 15 มี.ค. 2564 5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB7
2021-03-15 22:40:32 15 มี.ค. 2564 4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB7
2021-03-15 22:39:53 15 มี.ค. 2564 3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4) EB7
2021-03-15 22:39:07 15 มี.ค. 2564 2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.) EB7
2021-03-15 22:38:17 15 มี.ค. 2564 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB7
2021-03-15 22:17:30 15 มี.ค. 2564 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB18
2021-03-15 22:16:26 15 มี.ค. 2564 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564) EB18
2021-03-15 22:15:35 15 มี.ค. 2564 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564) EB18
2021-03-15 22:14:16 15 มี.ค. 2564 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB18
2021-03-15 22:12:45 15 มี.ค. 2564 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB19
2021-03-15 22:10:07 15 มี.ค. 2564 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564) EB18
2021-03-15 21:59:25 15 มี.ค. 2564 3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB17
2021-03-15 21:58:47 15 มี.ค. 2564 2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB17
2021-03-15 21:58:15 15 มี.ค. 2564 1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB17
2021-03-15 21:28:59 15 มี.ค. 2564 4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ EB12
2021-03-15 21:21:23 15 มี.ค. 2564 7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น(ถ้ามี) EB12
2021-03-15 21:19:05 15 มี.ค. 2564 6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB12
2021-03-15 21:18:22 15 มี.ค. 2564 5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน EB12
2021-03-15 21:17:34 15 มี.ค. 2564 3. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ EB12
2021-03-15 21:16:26 15 มี.ค. 2564 2. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ EB12
2021-03-15 21:14:03 15 มี.ค. 2564 1. หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB12
2021-03-15 19:42:37 15 มี.ค. 2564 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB11
2021-03-15 19:42:37 15 มี.ค. 2564 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB11
2021-03-15 19:30:14 15 มี.ค. 2564 3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564 EB11
2021-03-15 19:28:55 15 มี.ค. 2564 2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564 EB11
2021-03-15 19:22:55 15 มี.ค. 2564 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB11
2021-03-15 17:55:49 15 มี.ค. 2564 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 EB10
2021-03-15 17:39:59 15 มี.ค. 2564 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB4
2021-03-10 17:05:05 10 มี.ค. 2564 2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG EB23
2021-03-10 16:04:24 10 มี.ค. 2564 5.รายงานการกำกับติดตามมาตการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานตามแบบรายงานที่กำหนด EB24
2021-03-10 16:02:39 10 มี.ค. 2564 4.บันทึกข้อความแจ้งเตือนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละะเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน EB24
2021-03-10 16:01:55 10 มี.ค. 2564 3.คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน EB24
2021-03-10 16:01:01 10 มี.ค. 2564 2.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการลวงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน EB24
2021-03-10 15:57:43 10 มี.ค. 2564 1.บันทึกข้อมูลลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเลิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 EB24
2021-03-10 14:59:45 10 มี.ค. 2564 2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB10
2021-03-10 14:50:41 10 มี.ค. 2564 1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ EB10
2021-03-10 11:14:05 10 มี.ค. 2564 1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB6
2021-03-03 22:32:40 3 มี.ค. 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (วงเงินเล็กน้อย - สูงสุด) EB4
2021-03-03 22:27:32 3 มี.ค. 2564 2.5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 EB5
2021-03-02 22:42:19 2 มี.ค. 2564 5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB7
2021-02-24 11:15:07 24 ก.พ. 2564 2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB6
2021-02-23 19:11:37 23 ก.พ. 2564 4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน EB16
2021-02-23 10:03:21 23 ก.พ. 2564 4.หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ EB15
2021-02-23 10:02:28 23 ก.พ. 2564 3.มีฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของหน่วยงานรัฐ EB15
2021-02-23 10:01:46 23 ก.พ. 2564 2.มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้ยืมบุุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วย EB15
2021-02-23 10:00:52 23 ก.พ. 2564 1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB15
2021-02-23 09:34:06 23 ก.พ. 2564 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง EB14
2021-02-23 09:30:31 23 ก.พ. 2564 มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงาน EB14
2021-02-23 09:29:31 23 ก.พ. 2564 แนวทางและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน EB14
2021-02-23 09:28:09 23 ก.พ. 2564 บันทึกข้อความลงนามสั่งการอย่างเป็นทางการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB14
2021-02-04 22:31:26 4 ก.พ. 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 (วงเงินเล็กน้อย - สูงสุด) EB4
2021-02-04 22:26:08 4 ก.พ. 2564 2.4 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564 EB5
2021-01-21 12:08:26 21 ม.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) EB5
2021-01-14 20:26:20 14 ม.ค. 2564 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนดกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน EB13
2021-01-14 20:24:02 14 ม.ค. 2564 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB13
2021-01-14 17:35:29 14 ม.ค. 2564 1.หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG ” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG ... ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB23
2021-01-14 16:06:51 14 ม.ค. 2564 4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ที่มีความต่อเนื่อง EB23
2021-01-14 16:04:46 14 ม.ค. 2564 3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG EB23
2021-01-05 22:39:19 5 ม.ค. 2564 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564 EB4
2021-01-05 22:29:18 5 ม.ค. 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (วงเงินเล็กน้อย - สูงสุด) EB4
2021-01-05 22:09:07 5 ม.ค. 2564 2.3 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563 EB5
2020-12-28 20:25:00 28 ธ.ค. 2563 2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน EB13
2020-12-09 21:25:47 9 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ EB4
2020-12-09 16:27:48 9 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB1
2020-12-09 16:06:02 9 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB1
2020-12-09 15:56:46 9 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB1
2020-12-09 15:30:39 9 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณุผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB1
2020-12-09 11:12:41 9 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ EB4
2020-12-09 10:15:41 9 ธ.ค. 2563 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB5
2020-12-08 22:31:03 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 21:49:27 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 20:59:02 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 20:50:41 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 20:38:59 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 20:32:44 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 20:21:20 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 19:30:36 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 19:17:14 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 19:08:17 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 19:06:45 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
2020-12-08 18:20:51 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 18:13:18 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 17:54:53 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 17:43:50 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 17:26:46 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 17:17:04 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 16:46:18 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 16:05:18 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 15:19:26 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 14:59:30 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 13:54:46 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 13:25:30 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 13:23:11 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 12:54:30 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 11:55:50 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 11:51:18 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 11:48:56 8 ธ.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป้นปัจจุบัน EB2
2020-12-08 10:21:29 8 ธ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (เดือนพฤศจิกายน 2563) EB5
2020-11-30 20:27:23 30 พ.ย. 2563 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ EB3
2020-11-30 20:03:03 30 พ.ย. 2563 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ EB3
2020-11-30 19:09:27 30 พ.ย. 2563 3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) EB16
2020-11-30 19:08:28 30 พ.ย. 2563 2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน EB16
2020-11-30 19:07:29 30 พ.ย. 2563 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น EB16
2020-11-05 20:56:28 5 พ.ย. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-11-05 19:38:03 5 พ.ย. 2563 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ EB4
2020-11-05 19:30:30 5 พ.ย. 2563 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ EB4
2020-11-05 10:19:02 5 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563) EB5
2020-11-02 13:51:18 2 พ.ย. 2563 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ EB8
2020-10-26 20:43:31 26 ต.ค. 2563 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ EB4
2020-10-26 20:38:52 26 ต.ค. 2563 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ EB4
2020-10-21 17:18:33 21 ต.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-10-21 16:23:04 21 ต.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-10-21 16:10:25 21 ต.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-10-21 16:08:01 21 ต.ค. 2563 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2
2020-10-01 22:40:54 1 ต.ค. 2563 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ EB4
2020-10-01 10:42:52 1 ต.ค. 2563 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ EB4
2020-10-01 08:30:32 1 ต.ค. 2563 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ EB4