ITA 2566

ปีงบประมาณ 2566 (คู่มือการประเมิน MOPH ITA 2023)

ITA 2566

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง ITA
2023-12-15 15:14:02 15 ธ.ค. 2566 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-15 15:12:46 15 ธ.ค. 2566 7. ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฎิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ MOIT2
2023-12-15 14:49:08 15 ธ.ค. 2566 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2023-12-15 14:48:01 15 ธ.ค. 2566 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2023-09-07 20:01:43 7 ก.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2023-09-07 20:00:42 7 ก.ย. 2566 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 14 กันยายน 2566 MOIT16
2023-09-07 19:59:15 7 ก.ย. 2566 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2023-09-07 19:36:54 7 ก.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-09-07 19:35:39 7 ก.ย. 2566 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส 4 MOIT4
2023-09-07 19:34:30 7 ก.ย. 2566 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส MOIT4
2023-09-07 19:27:46 7 ก.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-09-07 19:26:45 7 ก.ย. 2566 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566 MOIT5
2023-09-07 19:22:58 7 ก.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-09-07 19:14:13 7 ก.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2023-09-07 19:13:05 7 ก.ย. 2566 2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT10
2023-09-07 19:12:05 7 ก.ย. 2566 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน MOIT10
2023-09-07 19:10:50 7 ก.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2023-09-07 19:00:35 7 ก.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2023-09-07 18:59:33 7 ก.ย. 2566 2. มีผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน ตามขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน้า 101) MOIT17
2023-09-07 18:58:10 7 ก.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2023-09-07 18:42:14 7 ก.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT19
2023-09-07 18:41:17 7 ก.ย. 2566 2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) ตามตัวอย่างหน้า 106 MOIT19
2023-09-07 18:39:14 7 ก.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT19
2023-08-31 22:14:47 31 ส.ค. 2566 5. มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT11
2023-08-31 19:57:40 31 ส.ค. 2566 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ รอบ 12 เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2023-08-31 19:05:14 31 ส.ค. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2023-08-31 19:04:17 31 ส.ค. 2566 2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. (แนบตามข้อ 1.) MOIT12
2023-08-31 19:03:12 31 ส.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. ตามที่หน่วยงานกำหนด MOIT12
2023-08-31 18:52:08 31 ส.ค. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4 MOIT22
2023-08-31 18:50:47 31 ส.ค. 2566 2. มีรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน (ตามตัวอย่างในหน้า 117) ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ 1. MOIT22
2023-08-31 18:48:11 31 ส.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จ MOIT22
2023-08-31 09:48:15 31 ส.ค. 2566 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2023-08-31 09:43:50 31 ส.ค. 2566 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566) หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 14 กันยายน 2566 MOIT16
2023-08-07 19:25:34 7 ส.ค. 2566 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566 MOIT5
2023-06-29 15:34:44 29 มิ.ย. 2566 2. มีรายงานการประเมินฯ (ตามตัวอย่างในหน้า 75) ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ 1. นำขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2023-06-29 15:32:50 29 มิ.ย. 2566 2. มีรายงานการประเมินฯ (ตามตัวอย่างในหน้า 75) ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ 1. นำขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2023-06-29 14:37:56 29 มิ.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2023-06-27 13:53:37 27 มิ.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT13
2023-06-27 13:45:56 27 มิ.ย. 2566 รายงานผลการประชุมที่มีวาระการประชุมเรื่องการคัดเลือกรายการยา MOIT13
2023-06-27 13:44:42 27 มิ.ย. 2566 หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ PTC ของโรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน MOIT13
2023-06-27 13:37:13 27 มิ.ย. 2566 รายงานสัดส่วนจำนวนรายการยา ED ในบัญชียาของโรงพยาบาล MOIT13
2023-06-27 13:35:41 27 มิ.ย. 2566 หลักเกณฑ์การพิจารณายาเข้าในบัญชียาของโรงพยาบาล MOIT13
2023-06-27 13:32:15 27 มิ.ย. 2566 หนังสือแจ้งเวียนหรือรายงานการประชุมเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามการสั่งใช้ยาที่มีราคาแพงหรือที่มีปริมาณที่สูง หรือต่ำผิดปกติหรือการประชุมผู้บริหาร MOIT13
2023-06-27 13:17:32 27 มิ.ย. 2566 รายงานลิงก์รายงานผลการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา (Drug Use Evaluation) MOIT13
2023-06-27 13:16:15 27 มิ.ย. 2566 ภาพถ่ายว่าได้แสดงแนวทางปฏิบัติไว้ในที่เปิดเผย MOIT13
2023-06-27 13:10:18 27 มิ.ย. 2566 แนวปฏิบัติที่หน่วยงานจัดทำขึ้นตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา MOIT13
2023-06-26 14:56:07 26 มิ.ย. 2566 มีการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพาหิน MOIT13
2023-06-26 14:51:35 26 มิ.ย. 2566 ภาพจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร MOIT13
2023-06-23 14:06:30 23 มิ.ย. 2566 6. มีบันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สำหรับข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.) MOIT11
2023-06-23 13:37:37 23 มิ.ย. 2566 4. มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก MOIT11
2023-06-23 10:01:41 23 มิ.ย. 2566 7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT11
2023-06-07 21:23:16 7 มิ.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-06-07 21:21:02 7 มิ.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-06-07 21:19:54 7 มิ.ย. 2566 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส MOIT4
2023-06-07 21:17:01 7 มิ.ย. 2566 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส MOIT4
2023-06-07 21:08:13 7 มิ.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-06-05 21:52:54 5 มิ.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-06-05 21:51:27 5 มิ.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-06-05 21:42:54 5 มิ.ย. 2566 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566 MOIT5
2023-05-27 12:04:22 27 พ.ค. 2566 4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน MOIT20
2023-05-08 21:40:51 8 พ.ค. 2566 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566 MOIT5
2023-05-08 15:54:36 8 พ.ค. 2566 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2023-05-08 15:53:31 8 พ.ค. 2566 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) MOIT7
2023-05-08 15:33:20 8 พ.ค. 2566 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) MOIT7
2023-05-08 15:32:06 8 พ.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2023-04-28 11:56:22 28 เม.ย. 2566 ประกาศเผยแพร่ ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์
2023-04-27 11:53:22 27 เม.ย. 2566 ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อจัดจ้าง เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์
2023-04-21 12:04:44 21 เม.ย. 2566 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2023-04-21 12:03:33 21 เม.ย. 2566 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. MOIT14
2023-04-21 12:02:26 21 เม.ย. 2566 3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 3.1 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 3.2 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 3.3 มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 3.4 มีกลไกการกำกับติดตาม MOIT14
2023-04-21 12:01:12 21 เม.ย. 2566 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 2.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมใช้ภายในสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน 2.2 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมไปใช้ MOIT14
2023-04-21 11:58:35 21 เม.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2023-04-10 21:15:08 10 เม.ย. 2566 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส MOIT4
2023-04-10 21:10:35 10 เม.ย. 2566 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส MOIT4
2023-04-07 16:27:04 7 เม.ย. 2566 ขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหน้าเว็บไซต์ MOIT2
2023-04-04 21:38:51 4 เม.ย. 2566 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566 MOIT5
2023-03-27 12:07:01 27 มี.ค. 2566 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2023-03-27 12:03:06 27 มี.ค. 2566 3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2023-03-20 23:06:00 20 มี.ค. 2566 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2023-03-20 23:04:34 20 มี.ค. 2566 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 MOIT16
2023-03-20 22:55:27 20 มี.ค. 2566 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2023-03-20 22:53:53 20 มี.ค. 2566 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 เท่านั้น MOIT15
2023-03-20 22:46:30 20 มี.ค. 2566 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2023-03-20 22:45:12 20 มี.ค. 2566 มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. ตามที่หน่วยงานกำหนด MOIT12
2023-03-20 22:32:47 20 มี.ค. 2566 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2023-03-20 22:29:18 20 มี.ค. 2566 2. มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน MOIT17
2023-03-20 22:27:02 20 มี.ค. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT19
2023-03-20 22:22:43 20 มี.ค. 2566 2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) MOIT19
2023-03-20 22:18:24 20 มี.ค. 2566 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT11
2023-03-20 22:16:09 20 มี.ค. 2566 1.2 โครงการ MOIT11
2023-03-20 22:12:25 20 มี.ค. 2566 7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT11
2023-03-20 22:03:06 20 มี.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2023-03-20 22:00:25 20 มี.ค. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2023-03-20 21:48:54 20 มี.ค. 2566 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน MOIT10
2023-03-20 20:29:08 20 มี.ค. 2566 3 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 MOIT17
2023-03-20 20:01:34 20 มี.ค. 2566 3.มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT12
2023-03-20 19:57:08 20 มี.ค. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2023-03-20 19:50:58 20 มี.ค. 2566 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2023-03-20 19:43:45 20 มี.ค. 2566 1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่งหรือประกาศ หรือสั่งการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2023-03-20 19:33:29 20 มี.ค. 2566 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT21
2023-03-20 19:30:51 20 มี.ค. 2566 1.1 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT16
2023-03-20 19:25:01 20 มี.ค. 2566 2.1 บันทึกข้อความ ขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผลปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566 MOIT15
2023-03-20 19:16:49 20 มี.ค. 2566 1.1 อนุมัติและลงนามในแผลปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 MOIT15
2023-03-20 19:04:53 20 มี.ค. 2566 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2023-03-20 18:47:48 20 มี.ค. 2566 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แนบตามข้อ 2.1) MOIT6
2023-03-20 18:31:49 20 มี.ค. 2566 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2023-03-20 16:09:17 20 มี.ค. 2566 2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน) MOIT11
2023-03-15 19:49:56 15 มี.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-03-15 19:48:34 15 มี.ค. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-03-14 21:24:10 14 มี.ค. 2566 3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT18
2023-03-14 21:22:41 14 มี.ค. 2566 2.มีมาตรการการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) MOIT18
2023-03-14 21:19:59 14 มี.ค. 2566 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT18
2023-03-14 19:38:02 14 มี.ค. 2566 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2023-03-14 14:10:57 14 มี.ค. 2566 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือฯ) รอบ 6 เดือน MOIT16
2023-03-03 15:38:21 3 มี.ค. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-03-03 14:56:30 3 มี.ค. 2566 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 MOIT5
2023-03-02 20:21:44 2 มี.ค. 2566 ประกาศจังหวัดพิจิตร ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
2023-03-02 16:41:06 2 มี.ค. 2566 ประกาศจังหวัดพิจิตร ขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด
2023-02-20 19:27:03 20 ก.พ. 2566 3. มีกิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน ดำเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) MOIT21
2023-02-09 19:43:37 9 ก.พ. 2566 2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2023-02-09 19:40:52 9 ก.พ. 2566 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2023-02-09 19:03:10 9 ก.พ. 2566 1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT6
2023-02-03 15:04:04 3 ก.พ. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-02-03 14:55:15 3 ก.พ. 2566 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566 MOIT5
2023-01-31 17:22:37 31 ม.ค. 2566 ประกาศจังหวัดพิจิตร ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
2023-01-20 12:10:16 20 ม.ค. 2566 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
2023-01-03 23:22:43 3 ม.ค. 2566 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT8
2023-01-03 23:21:24 3 ม.ค. 2566 5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม (On-site) หรือรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) แล้วแต่กรณี MOIT8
2023-01-03 23:20:15 3 ม.ค. 2566 4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย MOIT8
2023-01-03 23:18:42 3 ม.ค. 2566 3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน MOIT8
2023-01-03 23:17:38 3 ม.ค. 2566 2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย MOIT8
2023-01-03 23:14:52 3 ม.ค. 2566 1.2 โครงการ MOIT8
2023-01-03 23:13:34 3 ม.ค. 2566 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT8
2023-01-03 20:45:53 3 ม.ค. 2566 6.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2023-01-03 14:52:07 3 ม.ค. 2566 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 MOIT5
2022-12-29 21:32:17 29 ธ.ค. 2565 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) MOIT1
2022-12-29 21:30:27 29 ธ.ค. 2565 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบร้ายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2022-12-29 21:24:58 29 ธ.ค. 2565 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2022-12-29 21:17:38 29 ธ.ค. 2565 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2022-12-29 21:15:41 29 ธ.ค. 2565 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2022-12-29 18:41:19 29 ธ.ค. 2565 1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-23 13:30:53 23 ธ.ค. 2565 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
2022-12-20 21:01:30 20 ธ.ค. 2565 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2022-12-20 21:00:33 20 ธ.ค. 2565 3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1. และข้อ 2. อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม MOIT9
2022-12-20 20:46:56 20 ธ.ค. 2565 2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2022-12-20 20:44:32 20 ธ.ค. 2565 1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2022-12-20 20:26:35 20 ธ.ค. 2565 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT22
2022-12-20 20:15:43 20 ธ.ค. 2565 2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT22
2022-12-20 20:10:55 20 ธ.ค. 2565 3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT22
2022-12-20 20:03:23 20 ธ.ค. 2565 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2 (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม) MOIT1
2022-12-20 20:02:28 20 ธ.ค. 2565 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม) MOIT1
2022-12-20 19:57:21 20 ธ.ค. 2565 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น MOIT21
2022-12-20 19:38:52 20 ธ.ค. 2565 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ MOIT2
2022-12-20 19:30:48 20 ธ.ค. 2565 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2022-12-20 19:25:08 20 ธ.ค. 2565 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) MOIT2
2022-12-20 19:23:05 20 ธ.ค. 2565 2. มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ) MOIT21
2022-12-20 19:18:42 20 ธ.ค. 2565 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) MOIT2
2022-12-20 19:12:02 20 ธ.ค. 2565 2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 MOIT4
2022-12-20 19:08:32 20 ธ.ค. 2565 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) MOIT2
2022-12-20 19:05:01 20 ธ.ค. 2565 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2022-12-20 19:01:58 20 ธ.ค. 2565 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ MOIT2
2022-12-20 18:39:35 20 ธ.ค. 2565 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-20 18:38:11 20 ธ.ค. 2565 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม MOIT2
2022-12-20 18:29:35 20 ธ.ค. 2565 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-20 18:26:46 20 ธ.ค. 2565 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ MOIT2
2022-12-20 18:22:28 20 ธ.ค. 2565 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT2
2022-12-20 18:20:15 20 ธ.ค. 2565 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 MOIT2
2022-12-20 18:18:50 20 ธ.ค. 2565 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 MOIT2
2022-12-20 18:16:17 20 ธ.ค. 2565 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH MOIT2
2022-12-20 17:30:48 20 ธ.ค. 2565 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-20 17:25:28 20 ธ.ค. 2565 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ) MOIT2
2022-12-20 17:21:46 20 ธ.ค. 2565 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2022-12-20 17:19:42 20 ธ.ค. 2565 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-20 17:18:10 20 ธ.ค. 2565 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-20 17:15:39 20 ธ.ค. 2565 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง MOIT2
2022-12-20 17:13:54 20 ธ.ค. 2565 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน MOIT2
2022-12-20 17:10:51 20 ธ.ค. 2565 1.2 นโยบายของผู้บริหาร MOIT2
2022-12-20 17:09:04 20 ธ.ค. 2565 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ) MOIT2
2022-12-20 16:28:04 20 ธ.ค. 2565 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-20 12:40:53 20 ธ.ค. 2565 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) MOIT2
2022-12-20 12:38:37 20 ธ.ค. 2565 6 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) MOIT2
2022-12-15 20:44:51 15 ธ.ค. 2565 5.มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม MOIT20
2022-12-14 16:33:31 14 ธ.ค. 2565 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ และงบลงทุน) MOIT4
2022-12-14 16:31:29 14 ธ.ค. 2565 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT4
2022-12-08 12:05:38 8 ธ.ค. 2565 5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม MOIT20
2022-12-08 12:01:49 8 ธ.ค. 2565 2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน MOIT20
2022-12-06 11:59:55 6 ธ.ค. 2565 1.2 โครงการ MOIT20
2022-12-06 11:57:00 6 ธ.ค. 2565 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT20
2022-12-02 22:02:05 2 ธ.ค. 2565 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-12-02 21:58:09 2 ธ.ค. 2565 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 MOIT5
2022-12-02 21:54:31 2 ธ.ค. 2565 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-12-02 17:31:18 2 ธ.ค. 2565 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-02 17:28:29 2 ธ.ค. 2565 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-01 21:44:36 1 ธ.ค. 2565 4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ MOIT4
2022-12-01 20:42:51 1 ธ.ค. 2565 4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา MOIT20
2022-12-01 20:41:36 1 ธ.ค. 2565 3.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน MOIT20
2022-12-01 20:39:49 1 ธ.ค. 2565 2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา MOIT20
2022-12-01 20:39:07 1 ธ.ค. 2565 1.2 โครงการ MOIT20
2022-12-01 20:37:34 1 ธ.ค. 2565 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT20
2022-11-25 21:40:48 25 พ.ย. 2565 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT3
2022-11-25 21:36:44 25 พ.ย. 2565 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT3
2022-11-25 19:09:41 25 พ.ย. 2565 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT3
2022-11-25 19:06:37 25 พ.ย. 2565 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT2
2022-11-25 18:57:54 25 พ.ย. 2565 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-11-25 18:56:37 25 พ.ย. 2565 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส MOIT4
2022-11-25 18:54:28 25 พ.ย. 2565 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-11-25 15:09:45 25 พ.ย. 2565 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2022-11-25 14:54:59 25 พ.ย. 2565 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง MOIT2
2022-11-16 16:58:08 16 พ.ย. 2565 ประกาศ เชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2022-11-15 16:29:13 15 พ.ย. 2565 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
2022-11-15 13:55:33 15 พ.ย. 2565 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือฯ) จัดส่ง Link แผนปฏิบัติการฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Google Forms ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 MOIT15
2022-11-10 21:09:08 10 พ.ย. 2565 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนาม ในคำสั่ง /ข้อสั่งการ /ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ MOIT18
2022-11-03 21:56:03 3 พ.ย. 2565 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 MOIT5
2022-11-03 17:18:50 3 พ.ย. 2565 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ
2022-11-01 11:01:17 1 พ.ย. 2565 แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
2022-10-31 20:56:35 31 ต.ค. 2565 2.มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 MOIT17
2022-10-28 20:52:40 28 ต.ค. 2565 1.มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัตืจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต MOIT17
2022-10-10 15:23:51 10 ต.ค. 2565 ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2565
2022-10-04 21:43:59 4 ต.ค. 2565 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2022-10-04 21:37:00 4 ต.ค. 2565 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2022-10-04 21:26:27 4 ต.ค. 2565 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) MOIT7
2022-10-04 21:13:22 4 ต.ค. 2565 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) MOIT7