ITA 2567

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH


moit 2 2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH.jpg
MOIT2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

ปีงบประมาณ 2567 (คู่มือการประเมิน MOPH ITA 2023)

 • (อ่าน )
 • (อ่าน )

 • (อ่าน )
 • (อ่าน )
 • (อ่าน )

 • (อ่าน )
 • (อ่าน )
 • (อ่าน )

 • (อ่าน )
 • (อ่าน )
 • (อ่าน )

 • (อ่าน )
 • (อ่าน )

 • (อ่าน )

 • (อ่าน )
 • (อ่าน )
 • (อ่าน )
 • (อ่าน )
 • (อ่าน )

 • (อ่าน )

 • (อ่าน )
 • (อ่าน )

ITA 2567

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง ITA