ITA 2566

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

12.6. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.)


12.6. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.)

ปีงบประมาณ 2566 (คู่มือการประเมิน MOPH ITA 2023)

ITA 2566

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง ITA
2023-09-07 20:01:43 7 ก.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2023-09-07 20:00:42 7 ก.ย. 2566 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 14 กันยายน 2566 MOIT16
2023-09-07 19:59:15 7 ก.ย. 2566 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2023-09-07 19:36:54 7 ก.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-09-07 19:35:39 7 ก.ย. 2566 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส 4 MOIT4
2023-09-07 19:34:30 7 ก.ย. 2566 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส MOIT4
2023-09-07 19:27:46 7 ก.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-09-07 19:26:45 7 ก.ย. 2566 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566 MOIT5
2023-09-07 19:22:58 7 ก.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-09-07 19:14:13 7 ก.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2023-09-07 19:13:05 7 ก.ย. 2566 2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT10
2023-09-07 19:12:05 7 ก.ย. 2566 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน MOIT10
2023-09-07 19:10:50 7 ก.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2023-09-07 19:00:35 7 ก.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2023-09-07 18:59:33 7 ก.ย. 2566 2. มีผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน ตามขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน้า 101) MOIT17
2023-09-07 18:58:10 7 ก.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2023-09-07 18:42:14 7 ก.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT19
2023-09-07 18:41:17 7 ก.ย. 2566 2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) ตามตัวอย่างหน้า 106 MOIT19
2023-09-07 18:39:14 7 ก.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT19
2023-08-31 22:14:47 31 ส.ค. 2566 5. มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT11
2023-08-31 19:57:40 31 ส.ค. 2566 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ รอบ 12 เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2023-08-31 19:05:14 31 ส.ค. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2023-08-31 19:04:17 31 ส.ค. 2566 2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. (แนบตามข้อ 1.) MOIT12
2023-08-31 19:03:12 31 ส.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. ตามที่หน่วยงานกำหนด MOIT12
2023-08-31 18:52:08 31 ส.ค. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4 MOIT22
2023-08-31 18:50:47 31 ส.ค. 2566 2. มีรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน (ตามตัวอย่างในหน้า 117) ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ 1. MOIT22
2023-08-31 18:48:11 31 ส.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จ MOIT22
2023-08-31 09:48:15 31 ส.ค. 2566 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2023-08-31 09:43:50 31 ส.ค. 2566 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566) หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 14 กันยายน 2566 MOIT16
2023-08-07 19:25:34 7 ส.ค. 2566 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566 MOIT5
2023-06-29 15:34:44 29 มิ.ย. 2566 2. มีรายงานการประเมินฯ (ตามตัวอย่างในหน้า 75) ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ 1. นำขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2023-06-29 15:32:50 29 มิ.ย. 2566 2. มีรายงานการประเมินฯ (ตามตัวอย่างในหน้า 75) ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ 1. นำขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2023-06-29 14:37:56 29 มิ.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2023-06-27 13:53:37 27 มิ.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT13
2023-06-27 13:45:56 27 มิ.ย. 2566 รายงานผลการประชุมที่มีวาระการประชุมเรื่องการคัดเลือกรายการยา MOIT13
2023-06-27 13:44:42 27 มิ.ย. 2566 หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ PTC ของโรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน MOIT13
2023-06-27 13:37:13 27 มิ.ย. 2566 รายงานสัดส่วนจำนวนรายการยา ED ในบัญชียาของโรงพยาบาล MOIT13
2023-06-27 13:35:41 27 มิ.ย. 2566 หลักเกณฑ์การพิจารณายาเข้าในบัญชียาของโรงพยาบาล MOIT13
2023-06-27 13:32:15 27 มิ.ย. 2566 หนังสือแจ้งเวียนหรือรายงานการประชุมเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามการสั่งใช้ยาที่มีราคาแพงหรือที่มีปริมาณที่สูง หรือต่ำผิดปกติหรือการประชุมผู้บริหาร MOIT13
2023-06-27 13:17:32 27 มิ.ย. 2566 รายงานลิงก์รายงานผลการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา (Drug Use Evaluation) MOIT13
2023-06-27 13:16:15 27 มิ.ย. 2566 ภาพถ่ายว่าได้แสดงแนวทางปฏิบัติไว้ในที่เปิดเผย MOIT13
2023-06-27 13:10:18 27 มิ.ย. 2566 แนวปฏิบัติที่หน่วยงานจัดทำขึ้นตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา MOIT13
2023-06-26 14:56:07 26 มิ.ย. 2566 มีการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพาหิน MOIT13
2023-06-26 14:51:35 26 มิ.ย. 2566 ภาพจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร MOIT13
2023-06-23 14:06:30 23 มิ.ย. 2566 6. มีบันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สำหรับข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.) MOIT11
2023-06-23 13:37:37 23 มิ.ย. 2566 4. มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก MOIT11
2023-06-23 10:01:41 23 มิ.ย. 2566 7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT11
2023-06-07 21:23:16 7 มิ.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-06-07 21:21:02 7 มิ.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-06-07 21:19:54 7 มิ.ย. 2566 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส MOIT4
2023-06-07 21:17:01 7 มิ.ย. 2566 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส MOIT4
2023-06-07 21:08:13 7 มิ.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-06-05 21:52:54 5 มิ.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-06-05 21:51:27 5 มิ.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-06-05 21:42:54 5 มิ.ย. 2566 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566 MOIT5
2023-05-27 12:04:22 27 พ.ค. 2566 4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน MOIT20
2023-05-08 21:40:51 8 พ.ค. 2566 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566 MOIT5
2023-05-08 15:54:36 8 พ.ค. 2566 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2023-05-08 15:53:31 8 พ.ค. 2566 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) MOIT7
2023-05-08 15:33:20 8 พ.ค. 2566 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) MOIT7
2023-05-08 15:32:06 8 พ.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2023-04-28 11:56:22 28 เม.ย. 2566 ประกาศเผยแพร่ ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์
2023-04-27 11:53:22 27 เม.ย. 2566 ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อจัดจ้าง เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์
2023-04-21 12:04:44 21 เม.ย. 2566 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2023-04-21 12:03:33 21 เม.ย. 2566 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. MOIT14
2023-04-21 12:02:26 21 เม.ย. 2566 3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 3.1 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 3.2 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 3.3 มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 3.4 มีกลไกการกำกับติดตาม MOIT14
2023-04-21 12:01:12 21 เม.ย. 2566 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 2.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมใช้ภายในสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน 2.2 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมไปใช้ MOIT14
2023-04-21 11:58:35 21 เม.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2023-04-10 21:15:08 10 เม.ย. 2566 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส MOIT4
2023-04-10 21:10:35 10 เม.ย. 2566 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส MOIT4
2023-04-07 16:27:04 7 เม.ย. 2566 ขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหน้าเว็บไซต์ MOIT2
2023-04-04 21:38:51 4 เม.ย. 2566 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566 MOIT5
2023-03-27 12:07:01 27 มี.ค. 2566 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2023-03-27 12:03:06 27 มี.ค. 2566 3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2023-03-20 23:06:00 20 มี.ค. 2566 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2023-03-20 23:04:34 20 มี.ค. 2566 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 MOIT16
2023-03-20 22:55:27 20 มี.ค. 2566 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2023-03-20 22:53:53 20 มี.ค. 2566 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 เท่านั้น MOIT15
2023-03-20 22:46:30 20 มี.ค. 2566 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2023-03-20 22:45:12 20 มี.ค. 2566 มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. ตามที่หน่วยงานกำหนด MOIT12
2023-03-20 22:32:47 20 มี.ค. 2566 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2023-03-20 22:29:18 20 มี.ค. 2566 2. มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน MOIT17
2023-03-20 22:27:02 20 มี.ค. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT19
2023-03-20 22:22:43 20 มี.ค. 2566 2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) MOIT19
2023-03-20 22:18:24 20 มี.ค. 2566 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT11
2023-03-20 22:16:09 20 มี.ค. 2566 1.2 โครงการ MOIT11
2023-03-20 22:12:25 20 มี.ค. 2566 7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT11
2023-03-20 22:03:06 20 มี.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2023-03-20 22:00:25 20 มี.ค. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2023-03-20 21:48:54 20 มี.ค. 2566 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน MOIT10
2023-03-20 20:29:08 20 มี.ค. 2566 3 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 MOIT17
2023-03-20 20:01:34 20 มี.ค. 2566 3.มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT12
2023-03-20 19:57:08 20 มี.ค. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2023-03-20 19:50:58 20 มี.ค. 2566 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2023-03-20 19:43:45 20 มี.ค. 2566 1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่งหรือประกาศ หรือสั่งการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2023-03-20 19:33:29 20 มี.ค. 2566 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT21
2023-03-20 19:30:51 20 มี.ค. 2566 1.1 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT16
2023-03-20 19:25:01 20 มี.ค. 2566 2.1 บันทึกข้อความ ขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผลปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566 MOIT15
2023-03-20 19:16:49 20 มี.ค. 2566 1.1 อนุมัติและลงนามในแผลปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 MOIT15
2023-03-20 19:04:53 20 มี.ค. 2566 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2023-03-20 18:47:48 20 มี.ค. 2566 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แนบตามข้อ 2.1) MOIT6
2023-03-20 18:31:49 20 มี.ค. 2566 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2023-03-20 16:09:17 20 มี.ค. 2566 2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน) MOIT11
2023-03-15 19:49:56 15 มี.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-03-15 19:48:34 15 มี.ค. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-03-14 21:24:10 14 มี.ค. 2566 3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT18
2023-03-14 21:22:41 14 มี.ค. 2566 2.มีมาตรการการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) MOIT18
2023-03-14 21:19:59 14 มี.ค. 2566 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT18
2023-03-14 19:38:02 14 มี.ค. 2566 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2023-03-14 14:10:57 14 มี.ค. 2566 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือฯ) รอบ 6 เดือน MOIT16
2023-03-03 15:38:21 3 มี.ค. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-03-03 14:56:30 3 มี.ค. 2566 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 MOIT5
2023-03-02 20:21:44 2 มี.ค. 2566 ประกาศจังหวัดพิจิตร ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
2023-03-02 16:41:06 2 มี.ค. 2566 ประกาศจังหวัดพิจิตร ขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด
2023-02-20 19:27:03 20 ก.พ. 2566 3. มีกิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน ดำเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) MOIT21
2023-02-09 19:43:37 9 ก.พ. 2566 2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2023-02-09 19:40:52 9 ก.พ. 2566 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2023-02-09 19:03:10 9 ก.พ. 2566 1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT6
2023-02-03 15:04:04 3 ก.พ. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-02-03 14:55:15 3 ก.พ. 2566 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566 MOIT5
2023-01-31 17:22:37 31 ม.ค. 2566 ประกาศจังหวัดพิจิตร ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
2023-01-20 12:10:16 20 ม.ค. 2566 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
2023-01-03 23:22:43 3 ม.ค. 2566 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT8
2023-01-03 23:21:24 3 ม.ค. 2566 5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม (On-site) หรือรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) แล้วแต่กรณี MOIT8
2023-01-03 23:20:15 3 ม.ค. 2566 4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย MOIT8
2023-01-03 23:18:42 3 ม.ค. 2566 3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน MOIT8
2023-01-03 23:17:38 3 ม.ค. 2566 2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย MOIT8
2023-01-03 23:14:52 3 ม.ค. 2566 1.2 โครงการ MOIT8
2023-01-03 23:13:34 3 ม.ค. 2566 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT8
2023-01-03 20:45:53 3 ม.ค. 2566 6.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2023-01-03 14:52:07 3 ม.ค. 2566 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 MOIT5
2022-12-29 21:32:17 29 ธ.ค. 2565 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) MOIT1
2022-12-29 21:30:27 29 ธ.ค. 2565 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบร้ายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2022-12-29 21:24:58 29 ธ.ค. 2565 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2022-12-29 21:17:38 29 ธ.ค. 2565 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2022-12-29 21:15:41 29 ธ.ค. 2565 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2022-12-29 18:41:19 29 ธ.ค. 2565 1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-23 13:30:53 23 ธ.ค. 2565 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
2022-12-20 21:01:30 20 ธ.ค. 2565 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2022-12-20 21:00:33 20 ธ.ค. 2565 3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1. และข้อ 2. อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม MOIT9
2022-12-20 20:46:56 20 ธ.ค. 2565 2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2022-12-20 20:44:32 20 ธ.ค. 2565 1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2022-12-20 20:26:35 20 ธ.ค. 2565 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT22
2022-12-20 20:15:43 20 ธ.ค. 2565 2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT22
2022-12-20 20:10:55 20 ธ.ค. 2565 3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT22
2022-12-20 20:03:23 20 ธ.ค. 2565 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2 (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม) MOIT1
2022-12-20 20:02:28 20 ธ.ค. 2565 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม) MOIT1
2022-12-20 19:57:21 20 ธ.ค. 2565 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น MOIT21
2022-12-20 19:38:52 20 ธ.ค. 2565 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ MOIT2
2022-12-20 19:30:48 20 ธ.ค. 2565 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2022-12-20 19:25:08 20 ธ.ค. 2565 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) MOIT2
2022-12-20 19:23:05 20 ธ.ค. 2565 2. มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ) MOIT21
2022-12-20 19:18:42 20 ธ.ค. 2565 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) MOIT2
2022-12-20 19:12:02 20 ธ.ค. 2565 2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 MOIT4
2022-12-20 19:08:32 20 ธ.ค. 2565 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) MOIT2
2022-12-20 19:05:01 20 ธ.ค. 2565 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2022-12-20 19:01:58 20 ธ.ค. 2565 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ MOIT2
2022-12-20 18:39:35 20 ธ.ค. 2565 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-20 18:38:11 20 ธ.ค. 2565 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม MOIT2
2022-12-20 18:29:35 20 ธ.ค. 2565 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-20 18:26:46 20 ธ.ค. 2565 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ MOIT2
2022-12-20 18:22:28 20 ธ.ค. 2565 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT2
2022-12-20 18:20:15 20 ธ.ค. 2565 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 MOIT2
2022-12-20 18:18:50 20 ธ.ค. 2565 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 MOIT2
2022-12-20 18:16:17 20 ธ.ค. 2565 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH MOIT2
2022-12-20 17:30:48 20 ธ.ค. 2565 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-20 17:25:28 20 ธ.ค. 2565 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ) MOIT2
2022-12-20 17:21:46 20 ธ.ค. 2565 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2022-12-20 17:19:42 20 ธ.ค. 2565 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-20 17:18:10 20 ธ.ค. 2565 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-20 17:15:39 20 ธ.ค. 2565 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง MOIT2
2022-12-20 17:13:54 20 ธ.ค. 2565 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน MOIT2
2022-12-20 17:10:51 20 ธ.ค. 2565 1.2 นโยบายของผู้บริหาร MOIT2
2022-12-20 17:09:04 20 ธ.ค. 2565 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ) MOIT2
2022-12-20 16:28:04 20 ธ.ค. 2565 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-20 12:40:53 20 ธ.ค. 2565 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) MOIT2
2022-12-20 12:38:37 20 ธ.ค. 2565 6 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) MOIT2
2022-12-15 20:44:51 15 ธ.ค. 2565 5.มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม MOIT20
2022-12-14 16:33:31 14 ธ.ค. 2565 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ และงบลงทุน) MOIT4
2022-12-14 16:31:29 14 ธ.ค. 2565 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT4
2022-12-08 12:05:38 8 ธ.ค. 2565 5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม MOIT20
2022-12-08 12:01:49 8 ธ.ค. 2565 2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน MOIT20
2022-12-06 11:59:55 6 ธ.ค. 2565 1.2 โครงการ MOIT20
2022-12-06 11:57:00 6 ธ.ค. 2565 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT20
2022-12-02 22:02:05 2 ธ.ค. 2565 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-12-02 21:58:09 2 ธ.ค. 2565 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 MOIT5
2022-12-02 21:54:31 2 ธ.ค. 2565 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-12-02 17:31:18 2 ธ.ค. 2565 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-02 17:28:29 2 ธ.ค. 2565 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-01 21:44:36 1 ธ.ค. 2565 4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ MOIT4
2022-12-01 20:42:51 1 ธ.ค. 2565 4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา MOIT20
2022-12-01 20:41:36 1 ธ.ค. 2565 3.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน MOIT20
2022-12-01 20:39:49 1 ธ.ค. 2565 2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา MOIT20
2022-12-01 20:39:07 1 ธ.ค. 2565 1.2 โครงการ MOIT20
2022-12-01 20:37:34 1 ธ.ค. 2565 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT20
2022-11-25 21:40:48 25 พ.ย. 2565 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT3
2022-11-25 21:36:44 25 พ.ย. 2565 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT3
2022-11-25 19:09:41 25 พ.ย. 2565 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT3
2022-11-25 19:06:37 25 พ.ย. 2565 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT2
2022-11-25 18:57:54 25 พ.ย. 2565 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-11-25 18:56:37 25 พ.ย. 2565 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส MOIT4
2022-11-25 18:54:28 25 พ.ย. 2565 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-11-25 15:09:45 25 พ.ย. 2565 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2022-11-25 14:54:59 25 พ.ย. 2565 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง MOIT2
2022-11-16 16:58:08 16 พ.ย. 2565 ประกาศ เชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
2022-11-15 16:29:13 15 พ.ย. 2565 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
2022-11-15 13:55:33 15 พ.ย. 2565 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือฯ) จัดส่ง Link แผนปฏิบัติการฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Google Forms ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 MOIT15
2022-11-10 21:09:08 10 พ.ย. 2565 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนาม ในคำสั่ง /ข้อสั่งการ /ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ MOIT18
2022-11-03 21:56:03 3 พ.ย. 2565 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 MOIT5
2022-11-03 17:18:50 3 พ.ย. 2565 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ
2022-11-01 11:01:17 1 พ.ย. 2565 แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
2022-10-31 20:56:35 31 ต.ค. 2565 2.มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 MOIT17
2022-10-28 20:52:40 28 ต.ค. 2565 1.มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัตืจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต MOIT17
2022-10-10 15:23:51 10 ต.ค. 2565 ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2565
2022-10-04 21:43:59 4 ต.ค. 2565 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2022-10-04 21:37:00 4 ต.ค. 2565 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2022-10-04 21:26:27 4 ต.ค. 2565 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) MOIT7
2022-10-04 21:13:22 4 ต.ค. 2565 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) MOIT7