ITA 2565

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT13 1. มีบันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด


MOIT13 1. มีบันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด

ปีงบประมาณ 2565

ITA 2565

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง ITA
2022-09-05 17:23:04 5 ก.ย. 2565 MOIT13 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2022-09-05 16:07:51 5 ก.ย. 2565 MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2565 MOIT5
2022-09-02 16:20:21 2 ก.ย. 2565 MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-09-02 16:15:08 2 ก.ย. 2565 MOIT5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565 MOIT5
2022-09-02 16:11:07 2 ก.ย. 2565 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-08-31 20:18:23 31 ส.ค. 2565 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-08-31 20:16:54 31 ส.ค. 2565 2. . มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 MOIT17
2022-08-31 20:15:23 31 ส.ค. 2565 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-08-31 20:13:21 31 ส.ค. 2565 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-08-31 20:11:05 31 ส.ค. 2565 2. มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565) MOIT17
2022-08-31 20:09:09 31 ส.ค. 2565 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-08-31 17:36:07 31 ส.ค. 2565 MOIT 23 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT23
2022-08-31 17:34:41 31 ส.ค. 2565 MOIT23 3. นำ URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS MOIT23
2022-08-31 17:33:10 31 ส.ค. 2565 MOIT23 2. Print Screen หน้าจอ Google Form (ตามตัวอย่างในหน้า 91 เล่มคู่มือการประเมินฯ ) แนบตามข้อ 1. (รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน หน้าจอ Google Form) MOIT23
2022-08-31 17:31:53 31 ส.ค. 2565 MOIT23 1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Form และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT23
2022-08-31 17:29:56 31 ส.ค. 2565 MOIT20 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2022-08-31 17:28:44 31 ส.ค. 2565 MOIT20 2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) MOIT20
2022-08-31 17:26:47 31 ส.ค. 2565 MOIT20 1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2022-08-31 17:22:02 31 ส.ค. 2565 MOIT13 2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. (แนบตามข้อ 1.) MOIT13
2022-08-31 17:20:01 31 ส.ค. 2565 MOIT13 1. มีบันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด MOIT13
2022-08-04 16:13:10 4 ส.ค. 2565 MOIT5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565 MOIT5
2022-07-04 16:17:55 4 ก.ค. 2565 MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-07-04 16:04:35 4 ก.ค. 2565 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-06-06 16:51:01 6 มิ.ย. 2565 MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-06-06 16:44:23 6 มิ.ย. 2565 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-06-06 16:36:05 6 มิ.ย. 2565 MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2565 MOIT5
2022-05-30 18:07:58 30 พ.ค. 2565 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
2022-05-30 18:05:38 30 พ.ค. 2565 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2022-05-30 18:01:21 30 พ.ค. 2565 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-05-30 17:58:38 30 พ.ค. 2565 ขออนุมัตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2022-05-24 17:12:52 24 พ.ค. 2565 MOIT8 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT8
2022-05-24 17:11:40 24 พ.ค. 2565 MOIT8 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) MOIT8
2022-05-24 17:10:03 24 พ.ค. 2565 MOIT8 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) MOIT8
2022-05-24 17:06:01 24 พ.ค. 2565 MOIT8 1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT8
2022-05-18 18:15:59 18 พ.ค. 2565 เผยแพร่ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding)
2022-05-17 18:04:14 17 พ.ค. 2565 คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพานหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-05-17 17:55:33 17 พ.ค. 2565 ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 ราย
2022-05-16 20:05:51 16 พ.ค. 2565 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน) MOIT4
2022-05-11 17:49:08 11 พ.ค. 2565 ขออนุมัติประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
2022-05-10 16:25:27 10 พ.ค. 2565 MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-05-10 16:01:09 10 พ.ค. 2565 MOIT4 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส MOIT4
2022-05-10 09:59:52 10 พ.ค. 2565 MOIT2 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง MOIT2
2022-05-05 16:33:37 5 พ.ค. 2565 MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2565 MOIT5
2022-05-05 15:44:34 5 พ.ค. 2565 MOIT2 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) MOIT2
2022-04-04 16:29:44 4 เม.ย. 2565 MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565 MOIT5
2022-03-15 22:27:41 15 มี.ค. 2565 ประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
2022-03-15 22:20:16 15 มี.ค. 2565 21.6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT21
2022-03-15 22:18:53 15 มี.ค. 2565 21.5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม MOIT21
2022-03-15 22:17:39 15 มี.ค. 2565 21.4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน MOIT21
2022-03-15 22:16:31 15 มี.ค. 2565 21.3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากร ในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT21
2022-03-15 22:14:33 15 มี.ค. 2565 21.2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน MOIT21
2022-03-15 22:11:19 15 มี.ค. 2565 20.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2022-03-15 22:09:44 15 มี.ค. 2565 20.2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) MOIT20
2022-03-15 22:08:06 15 มี.ค. 2565 20.1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2022-03-15 22:00:20 15 มี.ค. 2565 14.6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2022-03-15 21:41:05 15 มี.ค. 2565 10.4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2022-03-15 21:39:58 15 มี.ค. 2565 10.3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม MOIT10
2022-03-15 21:38:33 15 มี.ค. 2565 10.2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2022-03-15 21:36:26 15 มี.ค. 2565 10.1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2022-03-15 21:33:54 15 มี.ค. 2565 9.6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2022-03-15 20:42:12 15 มี.ค. 2565 15.5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2022-03-15 20:21:09 15 มี.ค. 2565 13.4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2022-03-15 20:11:29 15 มี.ค. 2565 11.4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT11
2022-03-15 20:10:16 15 มี.ค. 2565 11.3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT11
2022-03-15 20:07:51 15 มี.ค. 2565 11.3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน MOIT11
2022-03-15 20:06:15 15 มี.ค. 2565 11.2. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT11
2022-03-15 20:04:26 15 มี.ค. 2565 11.1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565) MOIT11
2022-03-15 14:28:46 15 มี.ค. 2565 5.1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-03-14 22:23:27 14 มี.ค. 2565 12.6. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.) MOIT12
2022-03-14 22:21:57 14 มี.ค. 2565 12.4. มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ MOIT12
2022-03-14 22:20:18 14 มี.ค. 2565 12.3. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน) MOIT12
2022-03-14 22:18:44 14 มี.ค. 2565 12.2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ(มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน) MOIT12
2022-03-14 22:16:38 14 มี.ค. 2565 12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2022-03-14 21:56:47 14 มี.ค. 2565 14.3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT14
2022-03-14 21:55:20 14 มี.ค. 2565 14.2. มีคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนด MOIT14
2022-03-14 21:52:32 14 มี.ค. 2565 14.1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2022-03-14 21:49:49 14 มี.ค. 2565 12.7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2022-03-14 15:23:17 14 มี.ค. 2565 19 1.2. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18 MOIT19
2022-03-14 15:21:04 14 มี.ค. 2565 19.1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น MOIT19
2022-03-14 12:50:54 14 มี.ค. 2565 19.2.4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT19
2022-03-14 00:12:01 14 มี.ค. 2565 19.1.5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT19
2022-03-14 00:03:19 14 มี.ค. 2565 19.1.4. มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน MOIT19
2022-03-14 00:00:25 14 มี.ค. 2565 19.1.3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT19
2022-03-11 23:39:09 11 มี.ค. 2565 17.2.2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือ ฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565 MOIT17
2022-03-11 23:35:17 11 มี.ค. 2565 17.1.2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565) MOIT17
2022-03-11 23:29:53 11 มี.ค. 2565 17.2.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-03-11 23:26:53 11 มี.ค. 2565 17.1.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-03-11 23:13:25 11 มี.ค. 2565 17.2.1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-03-11 23:11:39 11 มี.ค. 2565 17.1.1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-03-11 22:26:06 11 มี.ค. 2565 15.1. มีบันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2022-03-10 14:21:31 10 มี.ค. 2565 5.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-03-09 20:19:37 9 มี.ค. 2565 13.3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT13
2022-03-03 14:18:09 3 มี.ค. 2565 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 MOIT5
2022-02-25 21:16:39 25 ก.พ. 2565 8.4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT8
2022-02-25 12:01:46 25 ก.พ. 2565 7.4. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT7
2022-02-23 20:46:40 23 ก.พ. 2565 15.2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ MOIT15
2022-02-23 20:40:41 23 ก.พ. 2565 15.4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. MOIT15
2022-02-23 20:38:40 23 ก.พ. 2565 3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม MOIT15
2022-02-15 23:56:02 15 ก.พ. 2565 18.5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT18
2022-02-15 21:14:26 15 ก.พ. 2565 8.3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) MOIT8
2022-02-15 21:11:12 15 ก.พ. 2565 8.2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) MOIT8
2022-02-15 21:06:49 15 ก.พ. 2565 8.1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT8
2022-02-09 23:47:11 9 ก.พ. 2565 18.4. มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน MOIT18
2022-02-09 23:45:37 9 ก.พ. 2565 18.2. มีสรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน MOIT18
2022-02-09 23:44:13 9 ก.พ. 2565 18.1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน18. MOIT18
2022-02-09 13:02:12 9 ก.พ. 2565 18.3. มีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน และแนบแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน้า 81) ที่จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน MOIT18
2022-02-04 21:29:17 4 ก.พ. 2565 9.4. มีรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย MOIT9
2022-02-04 15:02:27 4 ก.พ. 2565 7.3. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT7
2022-02-04 14:16:31 4 ก.พ. 2565 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565 MOIT5
2022-02-02 19:36:05 2 ก.พ. 2565 7.5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2022-02-02 19:29:42 2 ก.พ. 2565 6.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2022-02-02 19:28:08 2 ก.พ. 2565 6.2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 2.1) MOIT6
2022-02-02 19:25:27 2 ก.พ. 2565 6.2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2022-02-02 19:23:49 2 ก.พ. 2565 6.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2022-02-02 19:21:35 2 ก.พ. 2565 6.1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 1.1) MOIT6
2022-02-02 19:19:08 2 ก.พ. 2565 6.1.1 มีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2022-02-02 10:51:37 2 ก.พ. 2565 7.2. มีประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (แนบตามข้อ 1.) MOIT7
2022-02-02 10:42:45 2 ก.พ. 2565 7.1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2022-02-02 10:37:07 2 ก.พ. 2565 6.1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 1.1) MOIT6
2022-01-20 15:58:53 20 ม.ค. 2565 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-01-17 22:28:19 17 ม.ค. 2565 22.4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT22
2022-01-17 21:59:19 17 ม.ค. 2565 14.5. มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT14
2022-01-17 21:30:32 17 ม.ค. 2565 9.5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air) MOIT9
2022-01-17 21:27:37 17 ม.ค. 2565 9.3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน MOIT9
2022-01-17 21:25:46 17 ม.ค. 2565 9.2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้ กระทำผิดวินัย MOIT9
2022-01-17 12:49:18 17 ม.ค. 2565 19.2.3. มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... MOIT19
2022-01-12 21:43:19 12 ม.ค. 2565 12.1.2 โครงการ / กิจกรรม MOIT12
2022-01-10 21:23:40 10 ม.ค. 2565 9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT9
2022-01-10 21:09:38 10 ม.ค. 2565 21.1.2 โครงการ MOIT21
2022-01-10 21:08:02 10 ม.ค. 2565 21.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT21
2022-01-10 20:57:10 10 ม.ค. 2565 9.1.2 โครงการ MOIT9
2022-01-10 20:54:44 10 ม.ค. 2565 21.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT21
2022-01-10 19:54:27 10 ม.ค. 2565 9.1.2 โครงการ MOIT9
2022-01-05 14:14:00 5 ม.ค. 2565 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564 MOIT5
2021-12-30 17:02:59 30 ธ.ค. 2564 MOIT3 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การว MOIT3
2021-12-28 12:47:44 28 ธ.ค. 2564 19.2.2. มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ... MOIT19
2021-12-28 12:45:41 28 ธ.ค. 2564 19.2.1. มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ... MOIT19
2021-12-17 22:26:38 17 ธ.ค. 2564 22.3. มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565) MOIT22
2021-12-16 22:35:11 16 ธ.ค. 2564 23.4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน MOIT23
2021-12-16 22:32:13 16 ธ.ค. 2564 23.3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน MOIT23
2021-12-16 22:30:17 16 ธ.ค. 2564 23.1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) MOIT23
2021-12-16 22:24:39 16 ธ.ค. 2564 22.2. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เนื้อหา 2 ประเด็น ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ข้อ 1.1 และข้อ 1.2 MOIT22
2021-12-16 22:22:52 16 ธ.ค. 2564 22.1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น MOIT22
2021-12-16 22:17:17 16 ธ.ค. 2564 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2021-12-16 22:15:31 16 ธ.ค. 2564 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2021-12-16 21:58:16 16 ธ.ค. 2564 14.4. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร MOIT14
2021-12-16 21:39:28 16 ธ.ค. 2564 16.2.2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือ ฯ) ที่จัดส่งแผน ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 MOIT16
2021-12-16 21:36:44 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน MOIT2
2021-12-16 21:35:28 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน MOIT2
2021-12-16 21:12:37 16 ธ.ค. 2564 MOIT4 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน) MOIT4
2021-12-16 20:59:54 16 ธ.ค. 2564 MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2021-12-16 20:54:35 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT2
2021-12-16 20:52:25 16 ธ.ค. 2564 MOIT4 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน MOIT4
2021-12-16 20:49:10 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH MOIT2
2021-12-16 20:26:35 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม MOIT2
2021-12-16 20:24:41 16 ธ.ค. 2564 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2021-12-16 20:19:05 16 ธ.ค. 2564 16.1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2021-12-16 20:17:49 16 ธ.ค. 2564 13.2. มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม MOIT13
2021-12-16 20:17:23 16 ธ.ค. 2564 MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2021-12-16 20:15:11 16 ธ.ค. 2564 13.1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2021-12-16 20:07:30 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน MOIT2
2021-12-16 20:06:24 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 MOIT2
2021-12-16 20:04:11 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 .3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 MOIT2
2021-12-16 20:01:09 16 ธ.ค. 2564 MOIT3 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT3
2021-12-16 20:00:34 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ) MOIT2
2021-12-16 19:59:23 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2021-12-16 19:55:41 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง MOIT2
2021-12-16 19:54:36 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน MOIT2
2021-12-16 19:53:21 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.2 นโยบายผู้บริหาร MOIT2
2021-12-16 19:51:02 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร MOIT2
2021-12-16 19:42:42 16 ธ.ค. 2564 MOIT1 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) MOIT1
2021-12-16 19:42:22 16 ธ.ค. 2564 23.2. มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน ข้อมูลประกอบคำถามตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 MOIT23
2021-12-16 19:36:27 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2021-12-16 19:28:19 16 ธ.ค. 2564 MOIT1 1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน MOIT1
2021-12-16 19:26:56 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2021-12-16 18:38:59 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง MOIT2
2021-12-16 18:14:49 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ MOIT2
2021-12-16 18:13:08 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2021-12-16 18:01:25 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (เพิ่มเติม) MOIT2
2021-12-16 17:50:14 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน MOIT2
2021-12-16 17:14:27 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) MOIT2
2021-12-16 16:58:44 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) MOIT2
2021-12-16 15:36:36 16 ธ.ค. 2564 MOIT4 4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ MOIT4
2021-12-16 15:25:59 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ MOIT2
2021-12-16 15:21:07 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ MOIT2
2021-12-16 15:12:02 16 ธ.ค. 2564 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 MOIT2
2021-12-16 14:12:16 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน MOIT2
2021-12-16 12:13:39 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) MOIT2
2021-12-16 11:18:24 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน MOIT2
2021-12-16 11:16:18 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT2
2021-12-16 10:19:56 16 ธ.ค. 2564 MOIT1 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2021-12-16 10:14:08 16 ธ.ค. 2564 MOIT1 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2) MOIT1
2021-12-16 10:11:35 16 ธ.ค. 2564 MOIT1 1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง) MOIT1
2021-12-03 20:28:13 3 ธ.ค. 2564 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 MOIT5
2021-12-03 17:46:23 3 ธ.ค. 2564 MOIT2 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) เดือน พฤศจิกายน 2564 MOIT2
2021-11-30 19:59:52 30 พ.ย. 2564 MOIT3 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT3
2021-11-15 23:08:02 15 พ.ย. 2564 16.2.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2021-11-15 23:05:28 15 พ.ย. 2564 16.2.2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือ ฯ) ที่จัดส่งแผน ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 MOIT16
2021-11-15 23:01:35 15 พ.ย. 2564 16.1.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2021-11-15 15:08:00 15 พ.ย. 2564 16.2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 MOIT16
2021-11-05 20:26:31 5 พ.ย. 2564 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564 MOIT5
2021-11-05 17:43:03 5 พ.ย. 2564 MOIT2 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) เดือน ตุลาคม MOIT2
2021-10-06 21:46:42 6 ต.ค. 2564 12.5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT12
2021-10-01 20:48:58 1 ต.ค. 2564 MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2021-10-01 18:58:03 1 ต.ค. 2564 MOIT2 17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ MOIT2
2021-09-29 20:11:44 29 ก.ย. 2564 MOIT2 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี MOIT2
2021-09-29 20:10:09 29 ก.ย. 2564 MOIT2 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี (ยาสมุนไพร) MOIT2
2021-09-29 20:06:39 29 ก.ย. 2564 MOIT2 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี (แผนจัดซื้อ เภสัช) MOIT2