ประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (2022-03-15 22:29:51) .pdf