ITA 2565

ปีงบประมาณ 2565

ITA 2565

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง ITA
2022-12-20 20:01:17 20 ธ.ค. 2565 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม) MOIT1
2022-12-20 19:07:22 20 ธ.ค. 2565 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) MOIT2
2022-09-05 17:23:04 5 ก.ย. 2565 MOIT13 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2022-09-05 16:07:51 5 ก.ย. 2565 MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2565 MOIT5
2022-09-02 16:20:21 2 ก.ย. 2565 MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-09-02 16:15:08 2 ก.ย. 2565 MOIT5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565 MOIT5
2022-09-02 16:11:07 2 ก.ย. 2565 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-08-31 20:18:23 31 ส.ค. 2565 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-08-31 20:16:54 31 ส.ค. 2565 2. . มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 MOIT17
2022-08-31 20:15:23 31 ส.ค. 2565 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-08-31 20:13:21 31 ส.ค. 2565 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-08-31 20:11:05 31 ส.ค. 2565 2. มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565) MOIT17
2022-08-31 20:09:09 31 ส.ค. 2565 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-08-31 17:36:07 31 ส.ค. 2565 MOIT 23 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT23
2022-08-31 17:34:41 31 ส.ค. 2565 MOIT23 3. นำ URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS MOIT23
2022-08-31 17:33:10 31 ส.ค. 2565 MOIT23 2. Print Screen หน้าจอ Google Form (ตามตัวอย่างในหน้า 91 เล่มคู่มือการประเมินฯ ) แนบตามข้อ 1. (รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน หน้าจอ Google Form) MOIT23
2022-08-31 17:31:53 31 ส.ค. 2565 MOIT23 1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Form และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT23
2022-08-31 17:29:56 31 ส.ค. 2565 MOIT20 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2022-08-31 17:28:44 31 ส.ค. 2565 MOIT20 2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) MOIT20
2022-08-31 17:26:47 31 ส.ค. 2565 MOIT20 1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2022-08-31 17:22:02 31 ส.ค. 2565 MOIT13 2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. (แนบตามข้อ 1.) MOIT13
2022-08-31 17:20:01 31 ส.ค. 2565 MOIT13 1. มีบันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด MOIT13
2022-08-04 16:13:10 4 ส.ค. 2565 MOIT5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565 MOIT5
2022-07-04 16:17:55 4 ก.ค. 2565 MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-07-04 16:04:35 4 ก.ค. 2565 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-06-06 16:51:01 6 มิ.ย. 2565 MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-06-06 16:44:23 6 มิ.ย. 2565 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-06-06 16:36:05 6 มิ.ย. 2565 MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2565 MOIT5
2022-05-30 18:07:58 30 พ.ค. 2565 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
2022-05-30 18:05:38 30 พ.ค. 2565 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2022-05-30 18:01:21 30 พ.ค. 2565 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-05-30 17:58:38 30 พ.ค. 2565 ขออนุมัตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2022-05-24 17:12:52 24 พ.ค. 2565 MOIT8 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT8
2022-05-24 17:11:40 24 พ.ค. 2565 MOIT8 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) MOIT8
2022-05-24 17:10:03 24 พ.ค. 2565 MOIT8 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) MOIT8
2022-05-24 17:06:01 24 พ.ค. 2565 MOIT8 1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT8
2022-05-18 18:15:59 18 พ.ค. 2565 เผยแพร่ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding)
2022-05-17 18:04:14 17 พ.ค. 2565 คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพานหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-05-17 17:55:33 17 พ.ค. 2565 ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 ราย
2022-05-16 20:05:51 16 พ.ค. 2565 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน) MOIT4
2022-05-11 17:49:08 11 พ.ค. 2565 ขออนุมัติประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
2022-05-10 16:25:27 10 พ.ค. 2565 MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-05-10 16:01:09 10 พ.ค. 2565 MOIT4 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส MOIT4
2022-05-10 09:59:52 10 พ.ค. 2565 MOIT2 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง MOIT2
2022-05-05 16:33:37 5 พ.ค. 2565 MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2565 MOIT5
2022-05-05 15:44:34 5 พ.ค. 2565 MOIT2 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) MOIT2
2022-04-04 16:29:44 4 เม.ย. 2565 MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565 MOIT5
2022-03-15 22:27:41 15 มี.ค. 2565 ประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
2022-03-15 22:20:16 15 มี.ค. 2565 21.6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT21
2022-03-15 22:18:53 15 มี.ค. 2565 21.5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม MOIT21
2022-03-15 22:17:39 15 มี.ค. 2565 21.4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน MOIT21
2022-03-15 22:16:31 15 มี.ค. 2565 21.3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากร ในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT21
2022-03-15 22:14:33 15 มี.ค. 2565 21.2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน MOIT21
2022-03-15 22:11:19 15 มี.ค. 2565 20.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2022-03-15 22:09:44 15 มี.ค. 2565 20.2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) MOIT20
2022-03-15 22:08:06 15 มี.ค. 2565 20.1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2022-03-15 22:00:20 15 มี.ค. 2565 14.6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2022-03-15 21:41:05 15 มี.ค. 2565 10.4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2022-03-15 21:39:58 15 มี.ค. 2565 10.3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม MOIT10
2022-03-15 21:38:33 15 มี.ค. 2565 10.2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2022-03-15 21:36:26 15 มี.ค. 2565 10.1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2022-03-15 21:33:54 15 มี.ค. 2565 9.6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2022-03-15 20:42:12 15 มี.ค. 2565 15.5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2022-03-15 20:21:09 15 มี.ค. 2565 13.4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2022-03-15 20:11:29 15 มี.ค. 2565 11.4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT11
2022-03-15 20:10:16 15 มี.ค. 2565 11.3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT11
2022-03-15 20:07:51 15 มี.ค. 2565 11.3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน MOIT11
2022-03-15 20:06:15 15 มี.ค. 2565 11.2. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT11
2022-03-15 20:04:26 15 มี.ค. 2565 11.1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565) MOIT11
2022-03-15 14:28:46 15 มี.ค. 2565 5.1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-03-14 22:23:27 14 มี.ค. 2565 12.6. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.) MOIT12
2022-03-14 22:21:57 14 มี.ค. 2565 12.4. มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ MOIT12
2022-03-14 22:20:18 14 มี.ค. 2565 12.3. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน) MOIT12
2022-03-14 22:18:44 14 มี.ค. 2565 12.2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ(มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน) MOIT12
2022-03-14 22:16:38 14 มี.ค. 2565 12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2022-03-14 21:56:47 14 มี.ค. 2565 14.3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT14
2022-03-14 21:55:20 14 มี.ค. 2565 14.2. มีคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนด MOIT14
2022-03-14 21:52:32 14 มี.ค. 2565 14.1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2022-03-14 21:49:49 14 มี.ค. 2565 12.7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2022-03-14 15:23:17 14 มี.ค. 2565 19 1.2. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18 MOIT19
2022-03-14 15:21:04 14 มี.ค. 2565 19.1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น MOIT19
2022-03-14 12:50:54 14 มี.ค. 2565 19.2.4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT19
2022-03-14 00:12:01 14 มี.ค. 2565 19.1.5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT19
2022-03-14 00:03:19 14 มี.ค. 2565 19.1.4. มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน MOIT19
2022-03-14 00:00:25 14 มี.ค. 2565 19.1.3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT19
2022-03-11 23:39:09 11 มี.ค. 2565 17.2.2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือ ฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565 MOIT17
2022-03-11 23:35:17 11 มี.ค. 2565 17.1.2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565) MOIT17
2022-03-11 23:29:53 11 มี.ค. 2565 17.2.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-03-11 23:26:53 11 มี.ค. 2565 17.1.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-03-11 23:13:25 11 มี.ค. 2565 17.2.1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-03-11 23:11:39 11 มี.ค. 2565 17.1.1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-03-11 22:26:06 11 มี.ค. 2565 15.1. มีบันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2022-03-10 14:21:31 10 มี.ค. 2565 5.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-03-09 20:19:37 9 มี.ค. 2565 13.3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT13
2022-03-03 14:18:09 3 มี.ค. 2565 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 MOIT5
2022-02-25 21:16:39 25 ก.พ. 2565 8.4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT8
2022-02-25 12:01:46 25 ก.พ. 2565 7.4. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT7
2022-02-23 20:46:40 23 ก.พ. 2565 15.2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ MOIT15
2022-02-23 20:40:41 23 ก.พ. 2565 15.4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. MOIT15
2022-02-23 20:38:40 23 ก.พ. 2565 3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม MOIT15
2022-02-15 23:56:02 15 ก.พ. 2565 18.5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT18
2022-02-15 21:14:26 15 ก.พ. 2565 8.3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) MOIT8
2022-02-15 21:11:12 15 ก.พ. 2565 8.2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) MOIT8
2022-02-15 21:06:49 15 ก.พ. 2565 8.1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT8
2022-02-09 23:47:11 9 ก.พ. 2565 18.4. มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน MOIT18
2022-02-09 23:45:37 9 ก.พ. 2565 18.2. มีสรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน MOIT18
2022-02-09 23:44:13 9 ก.พ. 2565 18.1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน18. MOIT18
2022-02-09 13:02:12 9 ก.พ. 2565 18.3. มีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน และแนบแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน้า 81) ที่จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน MOIT18
2022-02-04 21:29:17 4 ก.พ. 2565 9.4. มีรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย MOIT9
2022-02-04 15:02:27 4 ก.พ. 2565 7.3. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT7
2022-02-04 14:16:31 4 ก.พ. 2565 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565 MOIT5
2022-02-02 19:36:05 2 ก.พ. 2565 7.5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2022-02-02 19:29:42 2 ก.พ. 2565 6.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2022-02-02 19:28:08 2 ก.พ. 2565 6.2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 2.1) MOIT6
2022-02-02 19:25:27 2 ก.พ. 2565 6.2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2022-02-02 19:23:49 2 ก.พ. 2565 6.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2022-02-02 19:21:35 2 ก.พ. 2565 6.1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 1.1) MOIT6
2022-02-02 19:19:08 2 ก.พ. 2565 6.1.1 มีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2022-02-02 10:51:37 2 ก.พ. 2565 7.2. มีประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (แนบตามข้อ 1.) MOIT7
2022-02-02 10:42:45 2 ก.พ. 2565 7.1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2022-02-02 10:37:07 2 ก.พ. 2565 6.1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 1.1) MOIT6
2022-01-20 15:58:53 20 ม.ค. 2565 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-01-17 22:28:19 17 ม.ค. 2565 22.4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT22
2022-01-17 21:59:19 17 ม.ค. 2565 14.5. มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT14
2022-01-17 21:30:32 17 ม.ค. 2565 9.5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air) MOIT9
2022-01-17 21:27:37 17 ม.ค. 2565 9.3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน MOIT9
2022-01-17 21:25:46 17 ม.ค. 2565 9.2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้ กระทำผิดวินัย MOIT9
2022-01-17 12:49:18 17 ม.ค. 2565 19.2.3. มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... MOIT19
2022-01-12 21:43:19 12 ม.ค. 2565 12.1.2 โครงการ / กิจกรรม MOIT12
2022-01-10 21:23:40 10 ม.ค. 2565 9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT9
2022-01-10 21:09:38 10 ม.ค. 2565 21.1.2 โครงการ MOIT21
2022-01-10 21:08:02 10 ม.ค. 2565 21.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT21
2022-01-10 20:57:10 10 ม.ค. 2565 9.1.2 โครงการ MOIT9
2022-01-10 20:54:44 10 ม.ค. 2565 21.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT21
2022-01-10 19:54:27 10 ม.ค. 2565 9.1.2 โครงการ MOIT9
2022-01-05 14:14:00 5 ม.ค. 2565 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564 MOIT5
2021-12-30 17:02:59 30 ธ.ค. 2564 MOIT3 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การว MOIT3
2021-12-28 12:47:44 28 ธ.ค. 2564 19.2.2. มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ... MOIT19
2021-12-28 12:45:41 28 ธ.ค. 2564 19.2.1. มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ... MOIT19
2021-12-17 22:26:38 17 ธ.ค. 2564 22.3. มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565) MOIT22
2021-12-16 22:35:11 16 ธ.ค. 2564 23.4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน MOIT23
2021-12-16 22:32:13 16 ธ.ค. 2564 23.3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน MOIT23
2021-12-16 22:30:17 16 ธ.ค. 2564 23.1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) MOIT23
2021-12-16 22:24:39 16 ธ.ค. 2564 22.2. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เนื้อหา 2 ประเด็น ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ข้อ 1.1 และข้อ 1.2 MOIT22
2021-12-16 22:22:52 16 ธ.ค. 2564 22.1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น MOIT22
2021-12-16 22:17:17 16 ธ.ค. 2564 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2021-12-16 22:15:31 16 ธ.ค. 2564 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2021-12-16 21:58:16 16 ธ.ค. 2564 14.4. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร MOIT14
2021-12-16 21:39:28 16 ธ.ค. 2564 16.2.2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือ ฯ) ที่จัดส่งแผน ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 MOIT16
2021-12-16 21:36:44 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน MOIT2
2021-12-16 21:35:28 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน MOIT2
2021-12-16 21:12:37 16 ธ.ค. 2564 MOIT4 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน) MOIT4
2021-12-16 20:59:54 16 ธ.ค. 2564 MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2021-12-16 20:54:35 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT2
2021-12-16 20:52:25 16 ธ.ค. 2564 MOIT4 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน MOIT4
2021-12-16 20:49:10 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH MOIT2
2021-12-16 20:26:35 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม MOIT2
2021-12-16 20:24:41 16 ธ.ค. 2564 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2021-12-16 20:19:05 16 ธ.ค. 2564 16.1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2021-12-16 20:17:49 16 ธ.ค. 2564 13.2. มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม MOIT13
2021-12-16 20:17:23 16 ธ.ค. 2564 MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2021-12-16 20:15:11 16 ธ.ค. 2564 13.1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2021-12-16 20:07:30 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน MOIT2
2021-12-16 20:06:24 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 MOIT2
2021-12-16 20:04:11 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 .3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 MOIT2
2021-12-16 20:01:09 16 ธ.ค. 2564 MOIT3 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT3
2021-12-16 20:00:34 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ) MOIT2
2021-12-16 19:59:23 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2021-12-16 19:55:41 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง MOIT2
2021-12-16 19:54:36 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน MOIT2
2021-12-16 19:53:21 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.2 นโยบายผู้บริหาร MOIT2
2021-12-16 19:51:02 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร MOIT2
2021-12-16 19:42:42 16 ธ.ค. 2564 MOIT1 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) MOIT1
2021-12-16 19:42:22 16 ธ.ค. 2564 23.2. มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน ข้อมูลประกอบคำถามตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 MOIT23
2021-12-16 19:36:27 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2021-12-16 19:28:19 16 ธ.ค. 2564 MOIT1 1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน MOIT1
2021-12-16 19:26:56 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2021-12-16 18:38:59 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง MOIT2
2021-12-16 18:14:49 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ MOIT2
2021-12-16 18:13:08 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2021-12-16 18:01:25 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (เพิ่มเติม) MOIT2
2021-12-16 17:50:14 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน MOIT2
2021-12-16 17:14:27 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) MOIT2
2021-12-16 16:58:44 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) MOIT2
2021-12-16 15:36:36 16 ธ.ค. 2564 MOIT4 4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ MOIT4
2021-12-16 15:25:59 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ MOIT2
2021-12-16 15:21:07 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ MOIT2
2021-12-16 15:12:02 16 ธ.ค. 2564 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 MOIT2
2021-12-16 14:12:16 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน MOIT2
2021-12-16 12:13:39 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) MOIT2
2021-12-16 11:18:24 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน MOIT2
2021-12-16 11:16:18 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT2
2021-12-16 10:19:56 16 ธ.ค. 2564 MOIT1 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2021-12-16 10:14:08 16 ธ.ค. 2564 MOIT1 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2) MOIT1
2021-12-16 10:11:35 16 ธ.ค. 2564 MOIT1 1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง) MOIT1
2021-12-03 20:28:13 3 ธ.ค. 2564 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 MOIT5
2021-12-03 17:46:23 3 ธ.ค. 2564 MOIT2 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) เดือน พฤศจิกายน 2564 MOIT2
2021-11-30 19:59:52 30 พ.ย. 2564 MOIT3 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT3
2021-11-15 23:08:02 15 พ.ย. 2564 16.2.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2021-11-15 23:05:28 15 พ.ย. 2564 16.2.2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือ ฯ) ที่จัดส่งแผน ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 MOIT16
2021-11-15 23:01:35 15 พ.ย. 2564 16.1.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2021-11-15 15:08:00 15 พ.ย. 2564 16.2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 MOIT16
2021-11-05 20:26:31 5 พ.ย. 2564 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564 MOIT5
2021-11-05 17:43:03 5 พ.ย. 2564 MOIT2 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) เดือน ตุลาคม MOIT2
2021-10-06 21:46:42 6 ต.ค. 2564 12.5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT12
2021-10-01 20:48:58 1 ต.ค. 2564 MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2021-10-01 18:58:03 1 ต.ค. 2564 MOIT2 17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ MOIT2
2021-09-29 20:11:44 29 ก.ย. 2564 MOIT2 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี MOIT2
2021-09-29 20:10:09 29 ก.ย. 2564 MOIT2 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี (ยาสมุนไพร) MOIT2
2021-09-29 20:06:39 29 ก.ย. 2564 MOIT2 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี (แผนจัดซื้อ เภสัช) MOIT2

ปีงบประมาณ 2565 (คู่มือการประเมิน MOPH ITA 2567)

ITA 2565

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง ITA
2022-12-20 20:01:17 20 ธ.ค. 2565 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม) MOIT1
2022-12-20 19:07:22 20 ธ.ค. 2565 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) MOIT2
2022-09-05 17:23:04 5 ก.ย. 2565 MOIT13 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2022-09-05 16:07:51 5 ก.ย. 2565 MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2565 MOIT5
2022-09-02 16:20:21 2 ก.ย. 2565 MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-09-02 16:15:08 2 ก.ย. 2565 MOIT5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565 MOIT5
2022-09-02 16:11:07 2 ก.ย. 2565 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-08-31 20:18:23 31 ส.ค. 2565 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-08-31 20:16:54 31 ส.ค. 2565 2. . มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 MOIT17
2022-08-31 20:15:23 31 ส.ค. 2565 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-08-31 20:13:21 31 ส.ค. 2565 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-08-31 20:11:05 31 ส.ค. 2565 2. มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565) MOIT17
2022-08-31 20:09:09 31 ส.ค. 2565 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-08-31 17:36:07 31 ส.ค. 2565 MOIT 23 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT23
2022-08-31 17:34:41 31 ส.ค. 2565 MOIT23 3. นำ URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS MOIT23
2022-08-31 17:33:10 31 ส.ค. 2565 MOIT23 2. Print Screen หน้าจอ Google Form (ตามตัวอย่างในหน้า 91 เล่มคู่มือการประเมินฯ ) แนบตามข้อ 1. (รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน หน้าจอ Google Form) MOIT23
2022-08-31 17:31:53 31 ส.ค. 2565 MOIT23 1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Form และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT23
2022-08-31 17:29:56 31 ส.ค. 2565 MOIT20 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2022-08-31 17:28:44 31 ส.ค. 2565 MOIT20 2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) MOIT20
2022-08-31 17:26:47 31 ส.ค. 2565 MOIT20 1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2022-08-31 17:22:02 31 ส.ค. 2565 MOIT13 2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. (แนบตามข้อ 1.) MOIT13
2022-08-31 17:20:01 31 ส.ค. 2565 MOIT13 1. มีบันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด MOIT13
2022-08-04 16:13:10 4 ส.ค. 2565 MOIT5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565 MOIT5
2022-07-04 16:17:55 4 ก.ค. 2565 MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-07-04 16:04:35 4 ก.ค. 2565 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-06-06 16:51:01 6 มิ.ย. 2565 MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-06-06 16:44:23 6 มิ.ย. 2565 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-06-06 16:36:05 6 มิ.ย. 2565 MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2565 MOIT5
2022-05-30 18:07:58 30 พ.ค. 2565 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
2022-05-30 18:05:38 30 พ.ค. 2565 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2022-05-30 18:01:21 30 พ.ค. 2565 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-05-30 17:58:38 30 พ.ค. 2565 ขออนุมัตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2022-05-24 17:12:52 24 พ.ค. 2565 MOIT8 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT8
2022-05-24 17:11:40 24 พ.ค. 2565 MOIT8 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) MOIT8
2022-05-24 17:10:03 24 พ.ค. 2565 MOIT8 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) MOIT8
2022-05-24 17:06:01 24 พ.ค. 2565 MOIT8 1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT8
2022-05-18 18:15:59 18 พ.ค. 2565 เผยแพร่ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding)
2022-05-17 18:04:14 17 พ.ค. 2565 คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพานหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-05-17 17:55:33 17 พ.ค. 2565 ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 ราย
2022-05-16 20:05:51 16 พ.ค. 2565 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน) MOIT4
2022-05-11 17:49:08 11 พ.ค. 2565 ขออนุมัติประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
2022-05-10 16:25:27 10 พ.ค. 2565 MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-05-10 16:01:09 10 พ.ค. 2565 MOIT4 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส MOIT4
2022-05-10 09:59:52 10 พ.ค. 2565 MOIT2 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง MOIT2
2022-05-05 16:33:37 5 พ.ค. 2565 MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2565 MOIT5
2022-05-05 15:44:34 5 พ.ค. 2565 MOIT2 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) MOIT2
2022-04-04 16:29:44 4 เม.ย. 2565 MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565 MOIT5
2022-03-15 22:27:41 15 มี.ค. 2565 ประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
2022-03-15 22:20:16 15 มี.ค. 2565 21.6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT21
2022-03-15 22:18:53 15 มี.ค. 2565 21.5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม MOIT21
2022-03-15 22:17:39 15 มี.ค. 2565 21.4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน MOIT21
2022-03-15 22:16:31 15 มี.ค. 2565 21.3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากร ในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT21
2022-03-15 22:14:33 15 มี.ค. 2565 21.2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน MOIT21
2022-03-15 22:11:19 15 มี.ค. 2565 20.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2022-03-15 22:09:44 15 มี.ค. 2565 20.2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) MOIT20
2022-03-15 22:08:06 15 มี.ค. 2565 20.1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2022-03-15 22:00:20 15 มี.ค. 2565 14.6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2022-03-15 21:41:05 15 มี.ค. 2565 10.4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2022-03-15 21:39:58 15 มี.ค. 2565 10.3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม MOIT10
2022-03-15 21:38:33 15 มี.ค. 2565 10.2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2022-03-15 21:36:26 15 มี.ค. 2565 10.1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2022-03-15 21:33:54 15 มี.ค. 2565 9.6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2022-03-15 20:42:12 15 มี.ค. 2565 15.5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2022-03-15 20:21:09 15 มี.ค. 2565 13.4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2022-03-15 20:11:29 15 มี.ค. 2565 11.4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT11
2022-03-15 20:10:16 15 มี.ค. 2565 11.3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT11
2022-03-15 20:07:51 15 มี.ค. 2565 11.3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน MOIT11
2022-03-15 20:06:15 15 มี.ค. 2565 11.2. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT11
2022-03-15 20:04:26 15 มี.ค. 2565 11.1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565) MOIT11
2022-03-15 14:28:46 15 มี.ค. 2565 5.1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-03-14 22:23:27 14 มี.ค. 2565 12.6. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.) MOIT12
2022-03-14 22:21:57 14 มี.ค. 2565 12.4. มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ MOIT12
2022-03-14 22:20:18 14 มี.ค. 2565 12.3. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน) MOIT12
2022-03-14 22:18:44 14 มี.ค. 2565 12.2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ(มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน) MOIT12
2022-03-14 22:16:38 14 มี.ค. 2565 12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2022-03-14 21:56:47 14 มี.ค. 2565 14.3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT14
2022-03-14 21:55:20 14 มี.ค. 2565 14.2. มีคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนด MOIT14
2022-03-14 21:52:32 14 มี.ค. 2565 14.1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2022-03-14 21:49:49 14 มี.ค. 2565 12.7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2022-03-14 15:23:17 14 มี.ค. 2565 19 1.2. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18 MOIT19
2022-03-14 15:21:04 14 มี.ค. 2565 19.1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น MOIT19
2022-03-14 12:50:54 14 มี.ค. 2565 19.2.4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT19
2022-03-14 00:12:01 14 มี.ค. 2565 19.1.5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT19
2022-03-14 00:03:19 14 มี.ค. 2565 19.1.4. มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน MOIT19
2022-03-14 00:00:25 14 มี.ค. 2565 19.1.3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT19
2022-03-11 23:39:09 11 มี.ค. 2565 17.2.2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือ ฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565 MOIT17
2022-03-11 23:35:17 11 มี.ค. 2565 17.1.2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565) MOIT17
2022-03-11 23:29:53 11 มี.ค. 2565 17.2.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-03-11 23:26:53 11 มี.ค. 2565 17.1.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-03-11 23:13:25 11 มี.ค. 2565 17.2.1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-03-11 23:11:39 11 มี.ค. 2565 17.1.1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2022-03-11 22:26:06 11 มี.ค. 2565 15.1. มีบันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2022-03-10 14:21:31 10 มี.ค. 2565 5.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-03-09 20:19:37 9 มี.ค. 2565 13.3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT13
2022-03-03 14:18:09 3 มี.ค. 2565 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 MOIT5
2022-02-25 21:16:39 25 ก.พ. 2565 8.4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT8
2022-02-25 12:01:46 25 ก.พ. 2565 7.4. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT7
2022-02-23 20:46:40 23 ก.พ. 2565 15.2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ MOIT15
2022-02-23 20:40:41 23 ก.พ. 2565 15.4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. MOIT15
2022-02-23 20:38:40 23 ก.พ. 2565 3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม MOIT15
2022-02-15 23:56:02 15 ก.พ. 2565 18.5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT18
2022-02-15 21:14:26 15 ก.พ. 2565 8.3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) MOIT8
2022-02-15 21:11:12 15 ก.พ. 2565 8.2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) MOIT8
2022-02-15 21:06:49 15 ก.พ. 2565 8.1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT8
2022-02-09 23:47:11 9 ก.พ. 2565 18.4. มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน MOIT18
2022-02-09 23:45:37 9 ก.พ. 2565 18.2. มีสรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน MOIT18
2022-02-09 23:44:13 9 ก.พ. 2565 18.1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน18. MOIT18
2022-02-09 13:02:12 9 ก.พ. 2565 18.3. มีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน และแนบแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน้า 81) ที่จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน MOIT18
2022-02-04 21:29:17 4 ก.พ. 2565 9.4. มีรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย MOIT9
2022-02-04 15:02:27 4 ก.พ. 2565 7.3. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT7
2022-02-04 14:16:31 4 ก.พ. 2565 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565 MOIT5
2022-02-02 19:36:05 2 ก.พ. 2565 7.5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2022-02-02 19:29:42 2 ก.พ. 2565 6.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2022-02-02 19:28:08 2 ก.พ. 2565 6.2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 2.1) MOIT6
2022-02-02 19:25:27 2 ก.พ. 2565 6.2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2022-02-02 19:23:49 2 ก.พ. 2565 6.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2022-02-02 19:21:35 2 ก.พ. 2565 6.1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 1.1) MOIT6
2022-02-02 19:19:08 2 ก.พ. 2565 6.1.1 มีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2022-02-02 10:51:37 2 ก.พ. 2565 7.2. มีประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (แนบตามข้อ 1.) MOIT7
2022-02-02 10:42:45 2 ก.พ. 2565 7.1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2022-02-02 10:37:07 2 ก.พ. 2565 6.1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 1.1) MOIT6
2022-01-20 15:58:53 20 ม.ค. 2565 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-01-17 22:28:19 17 ม.ค. 2565 22.4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT22
2022-01-17 21:59:19 17 ม.ค. 2565 14.5. มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT14
2022-01-17 21:30:32 17 ม.ค. 2565 9.5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air) MOIT9
2022-01-17 21:27:37 17 ม.ค. 2565 9.3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน MOIT9
2022-01-17 21:25:46 17 ม.ค. 2565 9.2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้ กระทำผิดวินัย MOIT9
2022-01-17 12:49:18 17 ม.ค. 2565 19.2.3. มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... MOIT19
2022-01-12 21:43:19 12 ม.ค. 2565 12.1.2 โครงการ / กิจกรรม MOIT12
2022-01-10 21:23:40 10 ม.ค. 2565 9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT9
2022-01-10 21:09:38 10 ม.ค. 2565 21.1.2 โครงการ MOIT21
2022-01-10 21:08:02 10 ม.ค. 2565 21.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT21
2022-01-10 20:57:10 10 ม.ค. 2565 9.1.2 โครงการ MOIT9
2022-01-10 20:54:44 10 ม.ค. 2565 21.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT21
2022-01-10 19:54:27 10 ม.ค. 2565 9.1.2 โครงการ MOIT9
2022-01-05 14:14:00 5 ม.ค. 2565 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564 MOIT5
2021-12-30 17:02:59 30 ธ.ค. 2564 MOIT3 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การว MOIT3
2021-12-28 12:47:44 28 ธ.ค. 2564 19.2.2. มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ... MOIT19
2021-12-28 12:45:41 28 ธ.ค. 2564 19.2.1. มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ... MOIT19
2021-12-17 22:26:38 17 ธ.ค. 2564 22.3. มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565) MOIT22
2021-12-16 22:35:11 16 ธ.ค. 2564 23.4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน MOIT23
2021-12-16 22:32:13 16 ธ.ค. 2564 23.3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน MOIT23
2021-12-16 22:30:17 16 ธ.ค. 2564 23.1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) MOIT23
2021-12-16 22:24:39 16 ธ.ค. 2564 22.2. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เนื้อหา 2 ประเด็น ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ข้อ 1.1 และข้อ 1.2 MOIT22
2021-12-16 22:22:52 16 ธ.ค. 2564 22.1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น MOIT22
2021-12-16 22:17:17 16 ธ.ค. 2564 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2021-12-16 22:15:31 16 ธ.ค. 2564 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2021-12-16 21:58:16 16 ธ.ค. 2564 14.4. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร MOIT14
2021-12-16 21:39:28 16 ธ.ค. 2564 16.2.2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือ ฯ) ที่จัดส่งแผน ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 MOIT16
2021-12-16 21:36:44 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน MOIT2
2021-12-16 21:35:28 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน MOIT2
2021-12-16 21:12:37 16 ธ.ค. 2564 MOIT4 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน) MOIT4
2021-12-16 20:59:54 16 ธ.ค. 2564 MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2021-12-16 20:54:35 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT2
2021-12-16 20:52:25 16 ธ.ค. 2564 MOIT4 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน MOIT4
2021-12-16 20:49:10 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH MOIT2
2021-12-16 20:26:35 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม MOIT2
2021-12-16 20:24:41 16 ธ.ค. 2564 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2021-12-16 20:19:05 16 ธ.ค. 2564 16.1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2021-12-16 20:17:49 16 ธ.ค. 2564 13.2. มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม MOIT13
2021-12-16 20:17:23 16 ธ.ค. 2564 MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2021-12-16 20:15:11 16 ธ.ค. 2564 13.1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2021-12-16 20:07:30 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน MOIT2
2021-12-16 20:06:24 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 MOIT2
2021-12-16 20:04:11 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 .3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 MOIT2
2021-12-16 20:01:09 16 ธ.ค. 2564 MOIT3 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT3
2021-12-16 20:00:34 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ) MOIT2
2021-12-16 19:59:23 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2021-12-16 19:55:41 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง MOIT2
2021-12-16 19:54:36 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน MOIT2
2021-12-16 19:53:21 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.2 นโยบายผู้บริหาร MOIT2
2021-12-16 19:51:02 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร MOIT2
2021-12-16 19:42:42 16 ธ.ค. 2564 MOIT1 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) MOIT1
2021-12-16 19:42:22 16 ธ.ค. 2564 23.2. มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน ข้อมูลประกอบคำถามตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 MOIT23
2021-12-16 19:36:27 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2021-12-16 19:28:19 16 ธ.ค. 2564 MOIT1 1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน MOIT1
2021-12-16 19:26:56 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2021-12-16 18:38:59 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง MOIT2
2021-12-16 18:14:49 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ MOIT2
2021-12-16 18:13:08 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2021-12-16 18:01:25 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (เพิ่มเติม) MOIT2
2021-12-16 17:50:14 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน MOIT2
2021-12-16 17:14:27 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) MOIT2
2021-12-16 16:58:44 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) MOIT2
2021-12-16 15:36:36 16 ธ.ค. 2564 MOIT4 4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ MOIT4
2021-12-16 15:25:59 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ MOIT2
2021-12-16 15:21:07 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ MOIT2
2021-12-16 15:12:02 16 ธ.ค. 2564 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 MOIT2
2021-12-16 14:12:16 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน MOIT2
2021-12-16 12:13:39 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) MOIT2
2021-12-16 11:18:24 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน MOIT2
2021-12-16 11:16:18 16 ธ.ค. 2564 MOIT2 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT2
2021-12-16 10:19:56 16 ธ.ค. 2564 MOIT1 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2021-12-16 10:14:08 16 ธ.ค. 2564 MOIT1 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2) MOIT1
2021-12-16 10:11:35 16 ธ.ค. 2564 MOIT1 1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง) MOIT1
2021-12-03 20:28:13 3 ธ.ค. 2564 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 MOIT5
2021-12-03 17:46:23 3 ธ.ค. 2564 MOIT2 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) เดือน พฤศจิกายน 2564 MOIT2
2021-11-30 19:59:52 30 พ.ย. 2564 MOIT3 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT3
2021-11-15 23:08:02 15 พ.ย. 2564 16.2.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2021-11-15 23:05:28 15 พ.ย. 2564 16.2.2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือ ฯ) ที่จัดส่งแผน ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 MOIT16
2021-11-15 23:01:35 15 พ.ย. 2564 16.1.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2021-11-15 15:08:00 15 พ.ย. 2564 16.2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 MOIT16
2021-11-05 20:26:31 5 พ.ย. 2564 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564 MOIT5
2021-11-05 17:43:03 5 พ.ย. 2564 MOIT2 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) เดือน ตุลาคม MOIT2
2021-10-06 21:46:42 6 ต.ค. 2564 12.5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT12
2021-10-01 20:48:58 1 ต.ค. 2564 MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2021-10-01 18:58:03 1 ต.ค. 2564 MOIT2 17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ MOIT2
2021-09-29 20:11:44 29 ก.ย. 2564 MOIT2 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี MOIT2
2021-09-29 20:10:09 29 ก.ย. 2564 MOIT2 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี (ยาสมุนไพร) MOIT2
2021-09-29 20:06:39 29 ก.ย. 2564 MOIT2 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี (แผนจัดซื้อ เภสัช) MOIT2